2/2022

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za predaju rukopisa

Naslovna, impresum, CIP


ČLANCI

Nataša MILIĆEVIĆ

„Javnost“ i bolest u okupiranoj Srbiji 1941–1944.

Apstrakt PDF

Srđan MILOŠEVIĆ

Okućnica kolektivizovanih seoskih domaćinstava u Jugoslaviji (1945–1953)

 Apstrakt PDF

Bojan SIMIĆ

Socijalistička Jugoslavija i države Južne Amerike (1946–1950) – uspostavljanje diplomatskih i ekonomskih odnosa

 Apstrakt PDF

Aleksandar V. MILETIĆ

Jugoslovenski komunisti i norveški laburisti 1951–1956.

 Apstrakt PDF

Igor VUKADINOVIĆ

Prizrenski proces 1956. i njegova revizija 1968. godine

 Apstrakt PDF

Saša MIŠIĆ

„Ne može se više ponoviti 1948. godina!“ Jugoslavija i italijanski komunisti i socijalisti 1957–1962.

 Apstrakt PDF

Aleksandar RAKOVIĆ

Savez socijalističke omladine Jugoslavije i  BUM festival (1971–1978): od antisocijalističkih pojava na festivalu do socijalističkih korekcija

 Apstrakt PDF

Jovan ČAVOŠKI

Za jedan pravedniji svet: Jugoslavija, nesvrstani i borba za „Novi međunarodni ekonomski poredak“ (1973–1976)

 Apstrakt PDF

Jovana PERIŠIĆ

Sport (ni)je iznad svega: Olimpijada u Moskvi 1980. godine u percepciji nesvrstane Jugoslavije

 Apstrakt PDF


ESEJ

Todor KULjIĆ

Samoviđenje angažmana – jedan segment autobiografije kao istorijskog izvora

 Apstrakt  PDF


ISTORIOGRAFIJA

Jan PELIKAN

Prvi koraci ka relevantnoj analizi uzroka i ishoda kosovske krize. Nad knjigom Petra Ristanovića Kosovsko pitanje 1974–1989.

 Apstrakt PDF


IN MEMORIAM

Prof. dr Stevan K. Pavlović (1933–2022)

PDF


PRIKAZI

Mihael ANTOLOVIĆ

Andreas D. Boldt. Leopold von Ranke: A Biography. London: Routledge, 2019.

PDF

Slobodan SELINIĆ

Dušan Spasojević. Grčka. Rat za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije. Beograd: Čigoja štampa, INIS, IES, Fondacija Šaper, 2021.

PDF

Ferid MUHIĆ

Salim Kadri Kerimi. Iseluvanjeto na Turcite i drugoto muslimansko naselenie od Makedonija vo Turcija, po Vtorata svetska vojna. Skopje: Akademski pečat, 2021.

PDF

Ljubodrag DIMIĆ

Aleksandar Životić. Moskovski gambit. Jugoslavija, SSSR i prodor Trećeg rajha na Balkan (1938–1941). Beograd: Clio, 2020.

PDF

Zoran JANJETOVIĆ

Bojan Dimitrijević. Srbija 1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Catena mundi, 2021.

PDF

Rade RISTANOVIĆ

Milutin Živković. Stara Raška pod italijanskom okupacijom 1941–1943, knj. 1 i 2. Beograd: Catena Mundi: Institut za savremenu istoriju, 2020.

PDF

Zoran JANJETOVIĆ

Mihael Antolović. Čedomir Popov. Intelektualna biografija. Novi Sad: Matica srpska, 2021.

PDF

Bogdan ŽIVKOVIĆ

Goran Musić. Making and Breaking the Yugoslav Working Class. The Story of Two Self-Managed Factories. Budapest – New York: Central European University Press, 2021.

PDF

Bojan SIMIĆ

Milan S. Jovanović – iz Ličnog fonda –, priredile Danijela M. Milošević, Neda M. Mirić. Smederevo: Istorijski arhiv u Smederevu, 2022.

PDF

Petar S. ĆURČIĆ

Frank Biess. Republik der Angst. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg, 2019.

PDF

Luka SAVČIĆ

Jeremy Friedman. Ripe for Revolution: Building Socialism in the Third World. Cambrige, Massachusetts and London: Harvard University Press, 2021.

PDF

Nikola KONESKI

The Balkan Route: Historical Transformations from Via Militaris to Autoput, eds Florian Riedler, Nenad Stefanov. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021.

PDF


INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA

Latinka PEROVIĆ

Sto godina od rođenja Viktora Georgijeviča Karasjova, (2. februar 1922 – 10. novembar 1991), Moskva, 25. 2. 2022.

PDF