UPUTSTVO ZA AUTORE

- Časopis Tokovi istorije objavljuje tekstove na srpskom ili engleskom jeziku.

- Prva strana treba da sadrži pored naslova rada i ime, titulu i zvanje autora, godinu rođenja, instituciju u kojoj autor radi, i-mejl i ORCID broj autora.

- Svi tekstovi moraju imati apstrakt (do 100 reči), ključne reči (najviše 10) i rezimee na srpskom i na engleskom jeziku (najviše 250 reči).

- Obavezno je korišćenje fonta za tekst: Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5; za fusnote: veličina slova 10, prored 1.

- Tekstovi ne treba da budu duži od 20 strana, tj. jednog i po tabaka (uključujući apstrakt, ključne reči, fusnote, tabele i rezime), odnosno sedam strana za prikaze.

- Svi prilozi (članci, prikazi, građa, informacije) moraju biti kucani na kompjuteru u MS Wordu i moraju biti snimljeni u formatu MS Word dokumenata.

- Tekstove poslati elektronskom poštom na: tokoviistorije@gmail.com

- Redakcija neće razmatrati radove koji ne sadrže navedene elemente.

- Redakcija časopisa Tokovi istorije šalje tekstove na dve anonimne recenzije. Da bi rad bio prihvaćen za štampu, potrebno je da obe recenzije budu pozitivne i da ga oba recenzenta preporučuju za štampu.

- Neće se prihvatiti za štampu oni radovi koji su u bilo kom obliku ranije već objavljeni.

- Rukopisi dostavljeni redakciji časopisa Tokovi istorije se ne vraćaju.

 

I Struktura članka

Naslovna strana članka treba da sadrži:

-          ime i prezime autora, godinu rođenja, titulu i zvanje autora, instituciju u kojoj autor radi i elektronsku poštu

-          naslov rada

-          iza naslova rada treba da stoji zvezdica koja upućuje na napomenu u kojoj su dati podaci o članku: u okviru kog projekta i u okviru koje institucije je nastao, ko ga finansira (i eventualno zahvalnice)

-          apstrakt

-          ključne reči

Iza osnovnog teksta rada treba da stoje:

-          Rezime

-          Sources and Literature navedeni po abecednom redu. Najpre se navode neobjavljeni izvori, a zatim objavljeni (u štampanom i elektronskom obliku)

-          Apstrakt, ključne reči i rezime na engleskom u okviru kojeg stoje ime i prezime autora i naslov rada

 

II Bibliografski podaci u fusnotama i literaturi

Bibliografski podaci u fusnotama treba da sardrže:

-          ime i prezime autora

-          naslov dela: knjige ili članka

-          naziv časopisa ili zbornika u kome je članak objavljen i podatke o njemu (broj časopisa, godina izdanja, za zbornik ime urednika/priređivača)

-          mesto izdanja, izdavač, godina izdanja /ili datum pristupa sajtu i njegova adresa/

-          broj strane sa koje je citat

Svi podaci u fusnotama odvajaju se zapetama, a mesto izdanja, izdavač i godina izdanja stoje u zagradi.

Bibliografski podaci u literaturi (Sources and Literature) navode se latinicom i treba da sadrže:

-          prezime, ime autora

-          naslov dela: knjige ili članka

-          naziv časopisa ili zbornika u kome je članak objavljen i podatke o njemu (broj časopisa, godina izdanja, za zbornik ime urednika/priređivača, broj strana na kojima se nalazi članak u časopisu)

-          mesto izdanja, izdavač, godina izdanja /ili datum pristupa sajtu i njegova adresa/

-          ukoliko je delo objavljeno ćiriličnim pismom, staviti na kraju bibliografske jedinici u zagradi: (cyrillic)

Navedeni podaci u literaturi odvajaju se tačkama.

 

III Primeri za pisanje fusnota

NEOBJAVLjENI IZVORI

A) Arhivska građa

Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 837, Kabinet predsednika Republike (KPR), II–1/175, Poseta Istočnoj Srbiji, 20–22. IH 1969, Informativni materijal.

AJ, KPR, I–1/1121, Poruka predsednika Republike Josipa Broza Tita predsedniku SAD-a Džeraldu R. Fordu, 6. septembar 1974.

B) Usmena kazivanja (oralna istorija)

Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora, jul 2000.

V) I-mejl i SMS poruke

Petar Petrović, i-mejl poslat autoru 15. 3. 2005.

 

OBJAVLjENI IZVORI

Записник са састанка Комисије за верска питања НР Србије 15. 9. 1954, Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978. године, приређивачи др Радмила Радић и др Момчило Митровић, (Београд: ИНИС, 2012), 135–138.

State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 1941, file 740.0011 European War 1939/8979a, Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1941 (FRUS), Volume II, Europe, (Washington: United States Government Printing Office, 1959).

 

CITIRANjE IZ KNjIGE

A) jedan, dva ili više autora

Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III, (Beograd: Nolit, 1988), III/23.

Радмила Радић, Момчило Исић, Српска црква у Великом рату 1914–1918, (Београд: Филип Вишњић, 2014), 215.

Радић, Исић, Српска црква, 99–101. 

Ivan Božić i drugi, Istorija Jugoslavije, (Beograd: Prosveta, 2007), 189–201.

Isto, 190.

B) urednik, priređivač ili prevodilac knjige

Никола П. Пашић, Писма, чланци и говори 1872–1891, приредили Латинка Перовић и Андреј Шемјакин, (Београд: НИУ Службени лист СРЈ, 1995), 55.

V) institucija kao autor

Институт за новију историју Србије, Пола века Института за новију историју Србије 1958–2008, (Београд, 2008), 21.

 

NAVOĐENjE PREDGOVORA, POGOVORA ILI DRUGIH DELOVA KNjIGE

Миле С. Бјелајац, „Драгиша Пандуровић у свом времену“, у: Генерал Драгиша Пандуровић. Живот и сведочења, приређивач Миле С. Бјелајац (Београд: ИНИС и КИЗ Алтера, 2007), 29.

Бјелајац, „Драгиша Пандуровић“, 33.

 

ELEKTRONSKO IZDANjE KNjIGE

Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics, (The University of Wisconsin Press, 1985), datum pristupa  8. 6. 2015, http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

 

ČLANAK OBJAVLjEN U PERIODICI ILI NA VEBU

Massimo Bucarelli, „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“, Tokovi istorije 3/2012, 23.

Leszeck Kuk, „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4,  505–515, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459

Kuk, „Cyprien Robert“, 509.

Vesna Dimitrijević, „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“, Balcanica XLII (2011), 117–132, datum pristupa 28. 8. 2015, DOI: 10.2298/BALC1142117D

 

TEKST OBJAVLJEN U DNEVNIM NOVINAMA

Lin Biao, „Renmin zhanzheng shengli wansui“, Peaple’s Daily, September 3, 1965.

 

ČLANAK OBJAVLjEN U ZBORNIKU RADOVA

Искра Баева, „1968 година – повратна за Източна Европа“, 1968 – четрдесет година после, Зборник радова, ур. Радмила Радић, (Београд: ИНИС, 2008), 35.

 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)

Mehmet Celik, Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868, A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007, datum pristupa 8. 6. 2015, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

 

ENCIKLOPEDIJE I REČNICI

T. Kić., „Ekmečić, Milorad“, Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, (Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986), 9.

Merriam-Webster, „oral history“, Dictionary and Thesaurus, datum pristupa 2. 9. 2014, http://www.merriam-webster.com/dictionary/oral%20history

 

AUDIO-VIZUELNI ZAPISI

A) film ili video-zapis

Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje, Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927, datum pistupa 31. 8. 2015, http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm

Ako je u pitanju video-kaseta navesti izdavača i godinu izdanja.

B) zvučni zapis

Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013, Predratni radio govori, Beograd~Njujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html

 

IV Uputstvo za sastavljanje spiska izvora i literature (Sources and Literature)

Sastavljanje spiska izvora i literature unekoliko se razlikuje od navođenja u fusnotama. Obavezno je navesti najpre prezime pa zatim ime autora (ukoliko ih je više, to se odnosi samo na prvog autora).

Spisak izvora i literature se navodi latiničnim pismom, po abecednom redu.

Najpre se navode neobjavljeni izvori, pa objavljeni, zatim spisak literature. Na kraju se daje spisak korišćene štampe i navode korišćeni elektronski izvori (baze podataka).

 

NEOBJAVLjENI IZVORI

A) Arhivska građa

Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. 1973, Politička arhiva, SAD.

Arhiv Jugoslavije: Fond 507, Savez komunista Jugoslavije; Fond 837, Kabinet predsednika Republike; Fond 469, Savez udruženja dramskih umetnika Jugoslavije.

B) Usmena kazivanja (oralna istorija)

Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora. Jul 2000.

V) I-mejl i SMS poruke

Petrović Petar. I-mejl poslat autoru 15. 3. 2005.

 

OBJAVLjENI IZVORI

Zapisnik sa sastanka Komisije za verska pitanja NR Srbije 15. 9. 1954. Zapisnici sa sednica Komisije za verska pitanja NR/SR Srbije 1945–1978. godine, priređivači dr Radmila Radić i dr Momčilo Mitrović, 135–138. Beograd: INIS, 2012. (cyrillic)

State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 1941, file 740.0011 European War 1939/8979a. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1941, Volume II, Europe. Washington: United States Government Printing Office, 1959.

 

KNjIGE

A) jedan, dva ili više autora

Mitrović, Andrej. Vreme netrpeljivih. Politička istorija velikih država Evrope 1919–1939. Beograd: Srpska književna zadruga, 1974. (cyrillic) 

Radić, Radmila, Momčilo Isić. Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918. Beograd: Filip Višnjić, 2014. (cyrillic)

Božić, Ivan i drugi. Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 2007.

B) urednik, prevodilac ili priređivač knjige

Pašić, Nikola P. Pisma, članci i govori 1872–1891, priredili Latinka Perović i Andrej Šemjakin. Beograd: NIU Službeni list SRJ, 1995. (cyrillic)

V) institucija kao autor

Institut za noviju istoriju Srbije. Pola veka Instituta za noviju istoriju Srbije 1958–2008. Beograd, 2008. (cyrillic)

 

NAVOĐENjE PREDGOVORA, POGOVORA ILI DRUGIH DELOVA KNjIGE

Bjelajac, Mile S. „Dragiša Pandurović u svom vremenu“. U: General Dragiša Pandurović. Život i svedočenja, priređivač Mile S. Bjelajac, 19–90. Beograd: INIS i KIZ Altera, 2007. (cyrillic)

 

ELEKTRONSKO IZDANjE KNjIGE

Karpat, Kemal H. Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. The University of Wisconsin Press, 1985. Datum pristupa  8. 6. 2015. http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

 

ČLANAK OBJAVLjEN U PERIODICI ILI NA VEBU

Bucarelli, Massimo. „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“. Tokovi istorije 3/2012, 13–35.

Kuk, Leszeck. „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“. Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4,  505–515. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459

Dimitrijević, Vesna. „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“. Balcanica XLII (2011), 117–132. Datum pristupa 28. 8. 2015. DOI: 10.2298/BALC1142117D

 

ČLANAK OBJAVLjEN U ZBORNIKU RADOVA

Baeva, Iskra. „1968 godina – povratna za Iztočna Evropa“. 1968 – četrdeset godina posle, Zbornik radova, ur. Radmila Radić, 27–49. Beograd: INIS, 2008. (cyrillic)

 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE

Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Celik, Mehmet. Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868. A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007. Datum pristupa 8. 6. 2015. http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

 

ENCIKLOPEDIJE I REČNICI

 „Josip Broz Tito“. Encyclopaedia Britannica Online. Datum pristupa 12. 6. 2015. http://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito

Klajn, Ivan i Milan Šipka. „revizionizam“. Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej, 2006. (cyrillic)

 

AUDIO-VIZUELNI ZAPISI

A) film ili video-zapis

Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje. Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927. Datum pistupa 31. 8. 2015. http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm

Ako je u pitanju video-kaseta navesti izdavača i godinu izdanja.

B) zvučni zapis

Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013. Predratni radio govori, Beograd~Njujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html