3/2012

Članci:

Dr Massimo BUCARELLI
A LATE FRIENDSHIP: ITALIAN–YUGOSLAV RELATIONS IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY (1947–1992)

Apstrakt            PDF

Prof. Dr Milan RISTOVIĆ
U SENCI VOJNE DIKTATURE: JUGOSLOVENSKO–GRČKI ODNOSI 1967–1974. GODINE

Apstrakt            PDF

Doc. dr Aleksandar ŽIVOTIĆ
JUGOSLAVIJA, ALBANIJA I ČEHOSLOVAČKA KRIZA (1968–1971)

Apstrakt            PDF

Mr Jovan ČAVOŠKI
ZEMLjE AZIJE, AFRIKE I LATINSKE AMERIKE U SEĆANjIMA I DNEVNICIMA JUGOSLOVENSKIH DIPLOMATA

Apstrakt            PDF

Milan PILjAK
OD „VELIKOG SKOKA“ DO „JULSKE KONCEPCIJE“: REFORME BUGARSKOG PRIVREDNOG SISTEMA 1958–1968. GODINE

Apstrakt            PDF
 
Dr Ivana DOBRIVOJEVIĆ
POD BUDNIM OKOM PARTIJE. KULTURNI I ZABAVNI ŽIVOT U SRPSKIM GRADOVIMA 1945–1955.

Apstrakt            PDF

Dr Aleksandar RAKOVIĆ
SAVEZ SOCIJALISTIČKE OMLADINE JUGOSLAVIJE I MUZIČKA OMLADINA JUGOSLAVIJE U SPORU OKO ROKENROLA (1971–1981)

Apstrakt            PDF

Mr Sanja PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ
NA PUTU. REPATRIJACIJA DECE, PRIPADNIKA NEMAČKE NACIONALNE MANjINE U JUGOSLAVIJI POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA 1948–1956.

Apstrakt            PDF

Dr Vera GUDAC DODIĆ
ŽIVOT U SENCI ZLA – NASILjE U BRAKU I PORODICI

Apstrakt            PDF

Dr Srđan CVETKOVIĆ
„PROCES ŠESTORICI“: POČETAK KRAJA IDEOLOŠKOG PROGONA U SOCIJALISTIČKOJ SRBIJI

Apstrakt            PDF

Dr Aleksej TIMOFEJEV
SAVEZ SOVJETSKIH PATRIOTA – ANTIFAŠISTIČKA ORGANIZACIJA RUSKIH EMIGRANATA U SRBIJI 1941–1945.

Apstrakt            PDF

Dr Radmila RADIĆ
PRILOG ISTRAŽIVANjU MREŽE ANGLOFILSKIH ORGANIZACIJA U SRBIJI TOKOM PRVE POLOVINE 20. VEKA

Apstrakt            PDF
 
Dr Vladimir PUTЯTIN
ADAPTACIЯ ROSSIЙSKOЙ ЭMIGRACII V KOROLEVSTVE SHS

Apstrakt            PDF

Aleksandar LUKIĆ
OSNIVANjE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKANSKE STRANKE 1920. I ODNOSI U JUGOSLOVENSKOJ REPUBLIKANSKOJ EMIGRACIJI U SJEDINjENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA (ČIKAGU)

Apstrakt            PDF

Dr Andrej L. ŠEMЯKIN
GENERAL „OT KOMMERCII“. M. G. ČERNЯEV V SERBII V 1879–1881 GG.

Apstrakt            PDF

Interdisciplinarna istrživanja:

Dr NATAŠA DANILOVIĆ HRISTIĆ
BEZBEDNOST ŽENA U SAVREMENOM JAVNOM PROSTORU BEOGRADA I DOPRINOS FEMINISTIČKIH STUDIJA ASPEKTU URBANE BEZBEDNOSTI

Apstrakt             PDF

Prikazi:

Nils Havemann, Fußball unterm Hakenkreutz. Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2005. (Dejan Zec)

Momčilo Isić, S narodom, za narod, o narodu. Sreten Vukosavljević 1881–1960. INIS, Beograd, 2012. (Dr Gordana Krivokapić Jović)

Andrew Heywood, Political Ideologies: An Introduction, Basingstoke, 2012. (Vasilije Dragosavljević)

Aleksandar Raković, Rokenrol u Jugoslaviji 1956–1968. Izazov socijalističkom društvu, Arhipelag, Beograd, 2011. (Dejan Zec)

Dragutin J. Ranković, Svakodnevni život pod okupacijom 1941–1944. Iskustvo jednog Beograđanina, priredili: Nataša Milićević i Dušan Nikodijević, INIS, Beograd, 2011. (Dejan Zec)

Naučni život:

Informacije o naučnim skupovima, konferencijama i simpozijumima:

Dejan ZEC, Tribina: Iz istraživanja mladih saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije

Aleksandar V. MILETIĆ, Međunarodna naučna konferencija: Ličnost i djelo Milovana Đilasa Nikšić, 20–21. april 2012.
 
Aleksandar STOJANOVIĆ, Desničini susreti 2012: Intelektualci i rat, 1939-1947. godine, Zadar 14–15. septembra 2012. godine

Dejan ZEC, International Conference: Archives, History and Politics in XIX–XXI Centuries Romania(Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX–XXI), Bucharest, September 21–22. 2012