2/2019

Članci

Irena LjUBOMIROVIĆ, Jasmina ŠARANAC STAMENKOVIĆ Prilog biografiji profesora Beogradskog univerziteta Nikole Vulića

Apstrakt            PDF

Aleksandar STOJANOVIĆ, Rastko LOMPAR Angažman Nezavisne Države Hrvatske na međunarodnom priznanju Hrvatske pravoslavne crkve 1942–1944.

Apstrakt            PDF

Sanja PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ Bekstva Jevreja sa teritorije nemačke okupacione zone u Srbiji 1941–1944.

Apstrakt            PDF

Srđan CVETKOVIĆ Ko je sve bio na Golom otoku?

Apstrakt            PDF

Vesna ALEKSIĆ Nacionalni odbor za slobodnu Evropu i poseta delegacije američkog Kongresa Jugoslaviji 1952. godine – prilog proučavanju jugoslovensko-američkih ekonomskih odnosa u 20. veku

Apstrakt            PDF

Radina VUČETIĆ Američke stipendije u Jugoslaviji 50-ih i 60-ih godina XX veka

Apstrakt            PDF

Jovan ČAVOŠKI Čekajući Evropu u Beogradu: Jugoslavija i Beogradski sastanak KEBS-a 1977–1978.

Apstrakt            PDF

Istoriografija

Aleksandar RAKOVIĆ O Republici Makedoniji u savremenoj geopolitici

Apstrakt           PDF

Usmena istorija

Venceslav GLIŠIĆ Susreti i razgovori sa Nikolom Ljubičićem

Apstrakt           PDF

Prikazi

Aleksandar A. SILKIN Яroslav Višnяkov, Alekseй Timofeev, Goran Miloradovič. Na dalьnih rubežah. Rossiя i Serbiя v godы Pervoй mirovoй voйnы 1914–1917. Moskva: MGIMO-Universitet, 2018

PDF

Zoran JANjETOVIĆ Martin Maria Reinkowski. 100 Jahre Jugoslawien. Geschichte und Legende. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018.

PDF

Olga MANOJLOVIĆ PINTAR Radmila Radić. Vojislav Janić (1890–1944) Sveštenik i političar, Pogled kroz analitički prozor. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2018. Aleksandra Đurić Milovanović, Radmila Radić. Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan, 2017.

PDF

Jovan ČAVOŠKI Shen Zhihua. Zuihou de “Tianchao”: Mao Zedong, Jin Richeng yu Zhong Chao guanxi (1945–1976) [Poslednje „nebesko carstvo“: Mao Cedung, Kim Il Sung i kinesko-severnokorejski odnosi (1945–1976)], 1–2. Xiang Gang: Xiang Gang zhongwen daxue chubanshe, 2017

PDF

Jovan ČAVOŠKI Danhui Li, Yafeng Xia. Mao and the Sino-Soviet Split: A New History. Lanham: Lexington Books, 2018

PDF

Nataša MILIĆEVIĆ Kosta Nikolić. Jedna izgubljena istorija – Srbija u 20. veku. Beograd: Službeni glasnik, 2017.

PDF

Jovan ČAVOŠKI Sophie Quinn-Judge. The Third Force in the Vietnam War: the Elusive Search for Peace, 1954–75. London: I. B. Tauris, 2017

PDF

Milana ŽIVANOVIĆ Vыnuždennoe sosedstvo – dobrovolьnoe prisposoblenie v diplomatičeskih i mežnacionalьnыh otnošeniяh v Centralьnoй, Vostočnoй i Юgo-vostočnoй EvropeXVIII–XXI vv.: sbornik stateй, otv. red. O. V. Havanova. Moskva – Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriя, 2017

PDF

Jovan ČAVOŠKI Mohammed Lakhdar Ghettas. Algeria and the Cold War: International Relations and the Struggle for Autonomy. London: I. B. Tauris, 2018

PDF

Nataša MILIĆEVIĆ Žan-Noel Kapferer. Glasine: najstarije sredstvo informisanja na svetu. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016

PDF

Informacije o naučnim skupovima

Zoran JANjETOVIĆ Međunarodni naučni skup Na rubu hrišćanske Evrope: Prekretnice zajedničke srpsko-mađarske prošlosti, Beograd, 21–22. 2. 2019

PDF

Nataša MILIĆEVIĆ Naučni skup Društveno-politička i naučna misao Dragoljuba Jovanovića, SANU, Odeljenje društvenih nauka, Beograd, 29. 3. 2019

PDF

Milana ŽIVANOVIĆ Rusija i Srbija na prelomu vekova. Srpske teme Andreja Šemjakina, Beograd, 19. 4. 2019

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ Naučni skup Kulturno-istorijska baština juga Srbije, Narodni muzej, Leskovac, 27–28. 3. 2019

PDF