3/2017

Članci

Игор Крјучков
Srbija i ugarski Srbi u izveštajima Generalnog konzulata Rusijeu Budimpešti na početku 20. veka (1901–1909)

Apstrakt           PDF

Péter Vukman
Političke aktivnosti emigranata-ibeovacau Mađarskoj (1948–1953)

Apstrakt           PDF

Jelena Đureinović
Reinterpretacija 7. jula: Od prve ustaničke puškedo početka građanskog rata

Apstrakt           PDF

Nataša Milićević
Ausvajsi, straže i granice: putovanja građanau okupiranoj Srbiji 1941–1944

Apstrakt           PDF

Dragan Cvetković
Holokaust u Srbiji (Nemačko okupaciono područje) – numeričko određenje i kvantitativna analiza

Apstrakt           PDF

Nenad Lajbenšperger
Predstavljanje i utvrđivanje broja jugoslovenskih žrtavaDrugog svetskog rata od oslobođenja do 1951. godine

Apstrakt           PDF

In Memoriam

Prof. dr Đorđe Stanković (1944–2017)

PDF

Prof. dr Dušan Bataković (1957–2017)

PDF

Prikazi

Mihail Belov
Srbija i ruska revolucija 1917. Nove teme i izazovi,tematski zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Institut славяноведения Российской академии наук, 2017

PDF

Perica Hadži-Jovančić
Stephen G. Gross. Export Empire: German Soft Powerin Southeastern Europe, 1890–1945. Cambridge University Press, 2015

PDF

Smiljana Đurović
Dr Zoran Lakić. Duhovne vertikale Crne Gore.Cetinje: Svetigora, 2016

PDF

Zoran Janjetović
The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory,eds Katrin Boeckh, Sabine Rutar. London: Palgrave Macmillan, 2017

PDF

Zoran Janjetović
Mirna Zakić. Ethnic Germans and National Socialism in Yugoslaviain World War II. Cambridge: Cambridge University Press, 2017

PDF

Sanja Petrović Todosijević
Momčilo Isić. Osnovno školstvo u kruševačkom kraju 1914–1941.Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2017

PDF

Maja Lukanc
Jugoslavija i Poljska u XX veku, međunarodni tematski zbornik radova sa konferencije Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku. Beograd, 2017

PDF

Zoran janjetović
Mihael Antolović. Nemačka manjina u Vojvodini (1918–1941). Društvo i politika. Sombor: Pedagoški fakultet, 2017.

PDF

Informacije o naučnim skupovima

Nenad Antonijević, Bojan Đokić
Naučni skup Nauka i stvarnost, Istočno Sarajevo, 20. 5. 2017.

PDF

Vladan Jovanović
Konferencija o migracijama 2017, Univerzitet Harokopio, Atina (Grčka), 23–26. 8. 2017.

PDF

Vladan Jovanović
Međunarodna konferencija Dinamika i politike predrasuda od 18. do 21. veka, Univerzitet Sapijenca, Rim, 23–24. 6. 2016.

PDF

Slobodan Selinić
Međunarodna naučna konferencija Polska i Jugoslawia w XX wieku.
Polityka – spolecnzstwo – kultura, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bidgošč (Poljska), 27–28. 9. 2017.

PDF

Slobodan Selinić
Naučna konferencija San o gradu, Andrićev institut, Andrićgrad (Višegrad), 17–19. 11. 2017.

PDF

Sanja Petrović Todosijević
Radionica „Space as a perspective for research of Yugoslavia / Prostor kao perspektiva za istraživanje Jugoslavije“, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 7–8. 10. 2017.

PDF

Aleksandar Raković
Ciklus debata Srbi i drugi narodi u 20. i 21. veku: lekcije iz prošlosti i saveti za budućnost, LJubljana, 26. 10. – 30. 11. 2017.

PDF