УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

- Часопис Токови историје објављује текстове на српском или енглеском језику.

- Прва страна треба да садржи поред наслова рада и име, титулу и звање аутора, годину рођења, институцију у којој аутор ради, и-мејл и ОРЦИД број аутора.

- Сви текстови морају имати апстракт (до 100 речи), кључне речи (највише 10) и резимее на српском и на енглеском језику (највише 250 речи).

- Обавезно је коришћење фонта за текст: Times New Roman, величина слова 12, проред 1,5; за фусноте: величина слова 10, проред 1.

- Текстови не треба да буду дужи од 20 страна, тј. једног и по табака (укључујући апстракт, кључне речи, фусноте, табеле и резиме), односно седам страна за приказе.

- Сви прилози (чланци, прикази, грађа, информације) морају бити куцани на компјутеру у MS Wordu и морају бити снимљени у формату MS Word докумената.

- Текстове послати електронском поштом на: tokoviistorije@gmail.com

- Редакција неће разматрати радове који не садрже наведене елементе.

- Редакција часописа Токови историје шаље текстове на две анонимне рецензије. Да би рад био прихваћен за штампу, потребно је да обе рецензије буду позитивне и да га оба рецензента препоручују за штампу.

- Неће се прихватити за штампу они радови који су у било ком облику раније већ објављени.

- Рукописи достављени редакцији часописа Токови историје се не враћају.

 

I Структура чланка

Насловна страна чланка треба да садржи:

-          име и презиме аутора, годину рођења, титулу и звање аутора, институцију у којој аутор ради и електронску пошту

-          наслов рада

-          иза наслова рада треба да стоји звездица која упућује на напомену у којој су дати подаци о чланку: у оквиру ког пројекта и у оквиру које институције је настао, ко га финансира (и евентуално захвалнице)

-          апстракт

-          кључне речи

Иза основног текста рада треба да стоје:

-          Резиме

-          Sources and Literature наведени по абецедном реду. Најпре се наводе необјављени извори, а затим објављени (у штампаном и електронском облику)

-                        Апстракт, кључне речи и резиме на енглеском у оквиру којег стоје име и презиме аутора и наслов рада

 

II Библиографски подаци у фуснотама и литератури

Библиографски подаци у фуснотама треба да сардрже:

-          име и презиме аутора

-          наслов дела: књиге или чланка

-          назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, година издања, за зборник име уредника/приређивача)

-          место издања, издавач, година издања /или датум приступа сајту и његова адреса/

-          број стране са које је цитат

Сви подаци у фуснотама одвајају се запетама, а место издања, издавач и година издања стоје у загради.

Библиографски подаци у литератури (Sources and Literature) наводе се латиницом и треба да садрже:

-          презиме, име аутора

-          наслов дела: књиге или чланка

-          назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, година издања, за зборник име уредника/приређивача, број страна на којима се налази чланак у часопису)

-          место издања, издавач, година издања /или датум приступа сајту и његова адреса/

-          уколико је дело објављено ћириличним писмом, ставити на крају библиографске јединици у загради: (cyrillic)

Наведени подаци у литератури одвајају се тачкама. 

 

III Примери за писање фуснота

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

А) Архивска грађа

Архив Југославије (АЈ), фонд 837, Кабинет председника Републике (КПР), II–1/175, Посета Источној Србији, 20–22. IХ 1969, Информативни материјал.

АЈ, КПР, I–1/1121, Порука председника Републике Јосипа Броза Тита председнику САД-а Џералду Р. Форду, 6. септембар 1974.

Б) Усмена казивања (орална историја)

Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora, jul 2000.

В) И-мејл и СМС поруке

Петар Петровић, и-мејл послат аутору 15. 3. 2005.

 

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

Записник са састанка Комисије за верска питања НР Србије 15. 9. 1954, Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978. године, приређивачи др Радмила Радић и др Момчило Митровић, (Београд: ИНИС, 2012), 135–138.

State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 1941, file 740.0011 European War 1939/8979a, Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1941 (FRUS), Volume II, Europe, (Washington: United States Government Printing Office, 1959).

 

ЦИТИРАЊЕ ИЗ КЊИГЕ

А) један, два или више аутора

Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III, (Beograd: Nolit, 1988), III/23.

Радмила Радић, Момчило Исић, Српска црква у Великом рату 1914–1918, (Београд: Филип Вишњић, 2014), 215.

Радић, Исић, Српска црква, 99–101. 

Ivan Božić i drugi, Istorija Jugoslavije, (Beograd: Prosveta, 2007), 189–201.

Исто, 190.

Б) уредник, приређивач или преводилац књиге

Никола П. Пашић, Писма, чланци и говори 1872–1891, приредили Латинка Перовић и Андреј Шемјакин, (Београд: НИУ Службени лист СРЈ, 1995), 55.

В) институција као аутор

Институт за новију историју Србије, Пола века Института за новију историју Србије 1958–2008, (Београд, 2008), 21.

 

НАВОЂЕЊЕ ПРЕДГОВОРА, ПОГОВОРА ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛОВА КЊИГЕ

Миле С. Бјелајац, „Драгиша Пандуровић у свом времену“, у: Генерал Драгиша Пандуровић. Живот и сведочења, приређивач Миле С. Бјелајац (Београд: ИНИС и КИЗ Алтера, 2007), 29.

Бјелајац, „Драгиша Пандуровић“, 33.

 

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ

Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics, (The University of Wisconsin Press, 1985), datum pristupa  8. 6. 2015, http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

 

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ПЕРИОДИЦИ ИЛИ НА ВЕБУ

Massimo Bucarelli, „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“, Токови историје 3/2012, 23.

Leszeck Kuk, „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4,  505–515, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459

Kuk, „Cyprien Robert“, 509.

Vesna Dimitrijević, „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“, Balcanica XLII (2011), 117–132, datum pristupa 28. 8. 2015, DOI: 10.2298/BALC1142117D

 

ТЕКСТ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

Lin Biao, „Renmin zhanzheng shengli wansui“, Peaple’s Daily, September 3, 1965.

 

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ЗБОРНИКУ РАДОВА

Искра Баева, „1968 година – повратна за Източна Европа“, 1968 – четрдесет година после, Зборник радова, ур. Радмила Радић, (Београд: ИНИС, 2008), 35.

 

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)

Mehmet Celik, Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868, A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007, datum pristupa 8. 6. 2015, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ И РЕЧНИЦИ

T. Kić., „Ekmečić, Milorad“, Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, (Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986), 9.

Merriam-Webster, „oral history“, Dictionary and Thesaurus, datum pristupa 2. 9. 2014, http://www.merriam-webster.com/dictionary/oral%20history

 

АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ЗАПИСИ

А) филм или видео-запис

Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje, Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927, datum pistupa 31. 8. 2015, http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm

Ако је у питању видео-касета навести издавача и годину издања.

Б) звучни запис

Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013, Predratni radio govori, Beograd~Njujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html

 

IV Упутство за састављање списка извора и литературе (Sources and Literature)

Састављање списка извора и литературе унеколико се разликује од навођења у фуснотама. Обавезно је навести најпре презиме па затим име аутора (уколико их је више, то се односи само на првог аутора).

Списак извора и литературе се наводи латиничним писмом, по абецедном реду.

Најпре се наводе необјављени извори, па објављени, затим списак литературе. На крају се даје списак коришћене штампе и наводе коришћени електронски извори (базе података).

 

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

А) Архивска грађа

Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. 1973, Politička arhiva, SAD.

Arhiv Jugoslavije: Fond 507, Savez komunista Jugoslavije; Fond 837, Kabinet predsednika Republike; Fond 469, Savez udruženja dramskih umetnika Jugoslavije.

Б) Усмена казивања (орална историја)

Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora. Jul 2000.

В) И-мејл и СМС поруке

Petrović Petar. I-mejl poslat autoru 15. 3. 2005.

 

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

Zapisnik sa sastanka Komisije za verska pitanja NR Srbije 15. 9. 1954. Zapisnici sa sednica Komisije za verska pitanja NR/SR Srbije 1945–1978. godine, priređivači dr Radmila Radić i dr Momčilo Mitrović, 135–138. Beograd: INIS, 2012. (cyrillic)

State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 1941, file 740.0011 European War 1939/8979a. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1941, Volume II, Europe. Washington: United States Government Printing Office, 1959.

 

КЊИГЕ

А) један, два или више аутора

Mitrović, Andrej. Vreme netrpeljivih. Politička istorija velikih država Evrope 1919–1939. Beograd: Srpska književna zadruga, 1974. (cyrillic) 

Radić, Radmila, Momčilo Isić. Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918. Beograd: Filip Višnjić, 2014. (cyrillic)

Božić, Ivan i drugi. Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 2007.

Б) уредник, преводилац или приређивач књиге

Pašić, Nikola P. Pisma, članci i govori 1872–1891, priredili Latinka Perović i Andrej Šemjakin. Beograd: NIU Službeni list SRJ, 1995. (cyrillic)

В) институција као аутор

Institut za noviju istoriju Srbije. Pola veka Instituta za noviju istoriju Srbije 1958–2008. Beograd, 2008. (cyrillic)

 

НАВОЂЕЊЕ ПРЕДГОВОРА, ПОГОВОРА ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛОВА КЊИГЕ

Bjelajac, Mile S. „Dragiša Pandurović u svom vremenu“. U: General Dragiša Pandurović. Život i svedočenja, priređivač Mile S. Bjelajac, 19–90. Beograd: INIS i KIZ Altera, 2007. (cyrillic)

 

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ

Karpat, Kemal H. Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. The University of Wisconsin Press, 1985. Datum pristupa  8. 6. 2015. http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

 

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ПЕРИОДИЦИ ИЛИ НА ВЕБУ

Bucarelli, Massimo. „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“. Токови историје 3/2012, 13–35.

Kuk, Leszeck. „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“. Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4,  505–515. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459

Dimitrijević, Vesna. „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“. Balcanica XLII (2011), 117–132. Datum pristupa 28. 8. 2015. DOI: 10.2298/BALC1142117D

 

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ЗБОРНИКУ РАДОВА

Baeva, Iskra. „1968 godina – povratna za Iztočna Evropa“. 1968 – četrdeset godina posle, Zbornik radova, ur. Radmila Radić, 27–49. Beograd: INIS, 2008. (cyrillic)

 

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Celik, Mehmet. Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868. A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007. Datum pristupa 8. 6. 2015. http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ И РЕЧНИЦИ

 „Josip Broz Tito“. Encyclopaedia Britannica Online. Datum pristupa 12. 6. 2015. http://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito

Klajn, Ivan i Milan Šipka. „revizionizam“. Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej, 2006. (cyrillic)

 

АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ЗАПИСИ

А) филм или видео-запис

Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje. Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927. Datum pistupa 31. 8. 2015. http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm

Ако је у питању видео-касета навести издавача и годину издања.

Б) звучни запис

Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013. Predratni radio govori, Beograd~Njujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html