Др Ивана Добривојевић Томић

Ивана Добривојевић Томић (1975) запослена је у Институту за савремену историју у звању вишег научног сарадника. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, на Катедри за историју Југославије. На истој катедри одбранила је магистарски рад “Државна репресија у доба диктатуре краља Александра 1929 – 1935”, а затим и докторирала са темом “Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије 1945 – 1955”. Бави се истраживањем државне репресије у Краљевини Југославији, индустријализацијом социјалистичке Југославије, животним стандардом обичних људи, миграцијама село – град, животом омладине у социјалистичкој Југославији и планирањем породице. Била је гостујући истраживач у Имре Кертес Колеџу у Јени,  Институту за проучавање историје Источне и Југоисточне Европе у Регенсбургу и Инситуту за историју Источне и Југоисточне Европе у Грацу. Ауторка је две монографије и преко 60 чланака објављених у домаћим и међународим часописима.

Изабрани радови:

-        Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra (1929 – 1935), Beograd 2006, 370.

-        Državni činovnici u Kraljevini Jugoslaviji, Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, uredio Milan Ristović, Beograd 2007, 479 – 504.

-        Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije, Beograd 2013, 540.

-        Urbanization in Socialism. Everyday Life in Yugoslav Towns, 1945 to 1955, in: Cityscapes in History. Creating the Urban Experience (urednici: Katrina Gulliver, Helena Toth), Ashgate, 81 – 98, London, 2014.

-        Living under surveillance. Life in Serbia under the dictatorship of King Aleksandar (1929 – 1935), East Central Europe, 42 (2015), 70 – 86.

-        Od krize do krize. Životni standard u Jugoslaviji 1955 – 1965, Prispevki za novejšo zgodovino, 1 /  2016, 145 – 160.

-        Za željeno roditeljstvo. Državna politika Jugoslavije u oblasti planiranja porodice 1945 – 1974, Istorija 20. veka, 1 / 2018, 119 – 132.

-        Napori jugoslovenskih vlasti na seksualnom prosvećivanju gastarbajterki privremeno nastanjenih u zapadnoj Evropi početkom 70 – tih godina 20. veka, Tokovi istorije, 1 / 2018, 81 – 100.

-        Crisis Harbingers. Labour Strikes in Yugoslavia (1958 – 1974), Istorija 20. veka, 1 / 2019, 161 – 174.

-        Urban and Rural Development in Central and Eastern Europe (koautor Blazej Brzostek), in: The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century (urednici: Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec, Joachim von Puttkamer), Routledge 2020, 1 – 63.

Webpage: https://isi.co.rs/saradnici/dr-ivana-dobrivojevic/