Апстракт: Овај текст представља преглед књиге Марије Фалине која истражује сложени однос Српске православне цркве (СПЦ), национализма и политике у југословенској држави између два светска рата. У њему се анализирају и преиспитују аргументи ауторке, историјски контекст и различите перспективе које она нуди. Фалина оспорава уврежене претпоставке о природној вези између религије и српског национализма и бави се развојем улоге СПЦ као политичког актера током дубоких друштвених и политичких промена. Фалина испитује и утицај личности попут Николаја Велимировића и Јустина Поповића, као и одговор СПЦ на настанак и распад југословенске државе, верску конкуренцију и изазове модернизма.

Кључне речи: Српска православна црква (СПЦ), међуратна Југославија, национализам, религија и политика, историографија

Резиме

Део западне историографије усвојио је последњих деценија негативни дискурс православне цркве уопште, а после ратова у Југославији деведесетих година 20. века и Српске православне цркве. Тај негативан дискурс шири се у извесним случајевима и на њену ранију историју. Најновија књига коју је написала Марија Фалина делимично прати овај образац. Фалина разматра замршене интеракције до којих је дошло у односима између религије, национализма и политике, узимајући као пример положај СПЦ у Краљевини СХС/Југославији током међуратног периода. Ауторка доводи у питање тврдње српске историографије да између српског народа и православља постоје органске историјске везе. У том смислу, књига може бити корисна домаћим истраживачима, као подстрек да се окрену теоријским преиспитивањима и сагледају ову тему из различитих перспектива. Међутим, упркос критици остварења српске историографије, Фалина само делимично заснива своје закључке на истраживањима нових извора; већина њих почива на претходно објављеним радовима и материјалима. Мада су доступни подаци о историји СПЦ у међуратном периоду ограничени, то не би требало да буде оправдање за доношење извесних дискутабилних закључака који се уклапају у креирани модел. Уграђивањем нових извора и даљим истраживањима може се обезбедити свеобухватније и тачније разумевање обрађене теме.

Nazad