Апстракт: Рад представља покушај да се на основу пописа индустријских предузећа објављеног у Статистици индустрије Краљевине Југославије (1941) прикаже територијална распрострањеност творница према гранама индустрије у Краљевини Југославији на основу стања 1938. године. У раду је дат кратак осврт и на питање грађе о статистици индустрије и дефинисања индустријског предузећа.

Кључне речи: индустрија, Краљевина Југославија, статистичка грађа, творница, индустријско предузеће

Резиме

У чланку је приказана територијална распрострањеност творница на основу списка индустријских предузећа у Статистици индустрије Краљевине Југославије са адресаром индустриских предузећа објављеној 1941. године од стране Министарства трговине и индустрије. Статистика индустрије представља једини системски и систематски приказ југословенске индустрије, али индустрије у ужем смислу, односно фабричке производње без рударства. Основу за испитивање представља списак од 4.280 творница према гранама, врстама и подврстама индустрије. Анализа размештаја фабрика потврдила је постојеће тезе, да је индустрија у Краљевини Југославији била изузетно неравномерно распоређена и да су регионалне разлике у сваком сегменту индустрије биле присутне. Северни крајеви државе били су привредно напреднији, не само због квантитативно већег броја творница, већ и због присуства модернијих фабричких постројења. Други закључак, на који нас упућује анализа Адресара творница, јесте да се индустрија заснивала на преради лако доступних сировина (жита и дрва), док доминација специфичних врста фабрика у индустријским гранама указује на постојање техничких слабијих и јефтинијих предузећа (млинови жита, стругаре, ткачнице, циглане и др.).

Nazad