Апстракт:У раду се истражују појава и утицај новог покрета унутар америчке историографије – Нове историје капитализма (НИК). НИК се посматра и анализира у контексту развоја историјске науке у Сједињеним Америчким Државама. Истражен је посебан нагласак који НИК ставља на улогу ропства у америчком економском развоју. Ставови које заступа НИК разматрају се у контексту вишедеценијских дебата у америчкој историографији о утицају ропства на успон капитализма, те о капиталистичком карактеру америчког ропства. 

Кључне речи: Нова историја капитализма, капитализам, америчка историографија, ропство

Појам капитализам доживео је свој повратак као историјски концепт. Подстакнута политичким и економским околностима, историја капитализма испрофилисала се као једна од главних тема у америчкој историографији. Покрет који се фокусирао на ову тему назван је Нова историја капитализма (НИК). Појаву НИК-а треба посматрати у светлу успона културне историје, као и удаљавања историчара и економских историчара током последњих деценија двадесетог века. Пројекат НИК заснован је на идеји денатурализације и историзовања капитализма. Његов циљ је да пружи критички поглед на економски развој Сједињених Америчких Држава. Мада се бави темама попут финансија, ризика, осигурања или конзервативних економских доктрина, НИК је највише фокусиран на улогу ропства у развоју САД током деветнаестог века. За НИК, историја америчког капитализма може се разумети само кроз призму ропства.  Становишта НИК-а представљају поновно отварање две важне дебате о односу капитализма и ропства: прве која се бави улогом ропства у индустријској револуцији и успону капитализма, и друге која је фокусирана на испитивање капиталистичког карактера америчког ропства. За представнике покрета амерички капитализам је био робовласнички капитализам, а америчко ропство капиталистичко ропство. НИК је критикован из различитих перспектива. Ипак, најпромишљеније критике су тврдиле да без јасног дефинисања капитализма НИК не успева да постигне свој примарни циљ – денатурализацију капитализма.

Nazad