Резиме

Зоран Јањетовић

О листама, индексима и квалитету: да ли постоји повезаност?

Апстракт: Полазећи од аргументоване критике једног од радова са Web of Science Core Collection, чланак преиспитује да ли постоји веза између квалитета радова, часописа у којима се објављују, спискова на којима се ти часописи налазе и индекса који бележе те радове, правећи често неоправдану рекламу ауторима који то не заслужују. Рад се бави лошим последицама такве кратковиде праксе и залаже се за сталну ревизију листа и индекса које уважава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, да би се повећала њихова релевантност као мерила академских постигнућа.

Кључне речи: часописи, листе, индекси, методологија, принудни рад

Рад предлаже преиспитивање ваљаности листа и индекса научних часописа које подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Аутор полази од тога да објављивање радова у часописима са поменутих листи може да заведе на погрешно вредновање, тј. да објављивање у добрим, али за потребе наше науке некомпетентним часописима, појединим истраживачима може донети незаслужене бодове или уочљивост. Сама чињеница да је часопис на некој листи или индексу може да завара мање стручне, посебно иностране читаоце, да резултате радова објављених у таквим часоисима некритички прихватају и даље шире, чинећи тако медвеђу услугу науци. Ради илустрације опасности које носе поједини радови непровереног квалитета на одређеним листама и индексима, аутор подвргава добро утемељеној критици један чланак из поља своје стручности. На основу тог примера још једном пледира за опрез при поклањању поверења квалитету чланака само на основу тога што су објављени у часопису који је на некој листи или индексу.

Nazad