Токови историје 3/2018

Срђан Милошевић

Улога Народног фронта Југославије у спровођењу мера аграрне политике југословенских комуниста на селу (1945–1953)

Апстракт: По завршетки Другог светског рата Народни фронт Југославије је развио широку делатност у сеоској средини, пратећи политичку линију Комунистичке партије Југославије (КПЈ). Сама партија избија у прве редове борбе за социјалистичку реконструкцију села тек од 1948/49. Захваљујући томе што су питања која су се односила на политику коју је југословенска власт спроводила према сељаштву играла значајну улогу у југословенско-совјетском раскиду, и Народни фронт (НФ) и КПЈ интензивирали су своје активности на селу и међу сељацима, како би се дезавуисале совјетске оптужбе. Чланак је заснован на изворима (објављеним и архивским) који потичу са највишег (федералног) нивоа организације НФ. Ту врсту извора карактерише висинска перспектива у погледу на ствари, преовлађујуће политичке оцене, идеолошка инструктивност и уопштени подаци, што је предодредило дескриптивну природу резултата истраживања. У закључку аутор наглашава да је НФ играо пре свега идеолошко-мотивацијску улогу популаризације владиних мера, које су предузимане у правцу “социјалистичке реконструкције села” и да је током читавог периода обухваћеног радом та улога испуњавана колебљиво, уз бројне примере неразумевања, идеолошких аберација, погрешних поступака и искривљавања, како у споровођењу тако и у избегавању да се спроводе владине наредбе и одлуке.

Кључне речи: Југославија (1945–1953), социјализам, комунисти, Народни фронт, сељаштво, село

Народни фронт Југославије био је најважнија оргaнизација за ширење утицаја и спровођење политике КПЈ. Улога ове организације била је на селу нарочито важна због своје свеобухватније политичке структуре, будући да су на селу опстајали рудиментарни облици капиталистичке робне производње, а чланство сељака у Партији било мање масовно него међу радништвом. После Резолуције Информбироа 1948. године улога КПЈ постала је знатно видљивија, али није занемарена ни народнофронтовска организација на селу.

Кључни задаци Народног фронта тицали су се, у политичком смислу – класне борбе, док су се у домену доприноса социјалистичкој реконструкцији села односили на промовисање аграрнополитичких мера власти, односно Партије. Ту су у првом реду спадали задругарство, примена агротехничких мера, сарадња приватног и социјалистичког сектора производње. Оно што је такође важно, Народни фронт је требало да буде носилац савеза радника и сељака, што је била кључна максима послератне фазе развоја социјалистичких односа.

Резултати Народног фронта у испуњавању задатака оцењивани су амбивалентно: упркос изрицаним похвалама, нарочито у пригодним приликама, у основи је постојало незадовољство партијског врха постигнутим учинцима. Заправо, организација намењена масовном окупљању и усмеравању активности становништва, без јасно опредељених задатака и метода рада, није ни могла остваривати веће успехе, па је њен значај с временом опадао.

Nazad