Токови историје 2/2018

Бранко Бешлин

Уреднички рад у публикацијама Матице српске – искуства и запажања

 

Апстракт:

Излагање није утемељено на методолошки заснованим и систематски спроведеним истраживањима него на запажањима која су проистекла из ауторовог вишегодишњег рада у Матици српској. У првом делу рада разматрају се проблеми везани за уређивање бројних Матичиних часописа. У раду се подробније говори о капиталном лексикографском пројекту Српски биографски речник. Предочена је методологија рада, између осталог и сложен поступак прегледа и редиговања рукописа.

Кључне речи:

Матица српска, часописи, рецензија, Српски биографски речник

Nazad