Токови историје 1/2016

Раде Ристановић

Идеолошка оријентација чланова Клуба студената ЈРЗ Словенски југ

Апстракт:
На Београдском универзитету у међуратном периоду функционисале су по политичко-идеолошкој основи најразличитије омладинске организације. Од децембра 1935, Југословенска радикална заједница ставила је под контролу омладинску организацију Словенски југ, чији су чланови на овој високошколској установи основали Клуб студената ЈРЗ Словенски југ. У овом раду аутор је покушао да: детерминише кључна идеолошка начела око којих су били окупљени чланови ове организације; испита на који начин је пад Милана Стојадиновића утицао на промену њихове идеолошке матрице; укаже на методе којима су се служили у циљу пропагирања и имплеметирања својих идеја. Рад је написан на основу грађе похрањене у архивским фондовима Архива Југославије и Архива Србије, штампе (Словенски југ) и релевантне литературе.

Кључне речи:
Краљевина Југославија, Београд, Београдски универзитет, Југословенска радикална заједница, идеологија, десница, Клуба студената ЈРЗ Словенски југ

Nazad