Упутство за писање фуснота и извора и литературе

(The Chicago Manual of Style)

I Структура чланка

Насловна страна чланка треба да садржи:
-    име и презиме аутора, годину рођења, титулу и звање аутора, институцију у којој аутор ради и електронску пошту
-    наслов рада
-    иза наслова рада треба да стоји звездица која упућује на напомену у којој су дати подаци о чланку: у оквиру ког пројекта и у оквиру које институције је настао, ко га финансира (и евентуално захвалнице)
-    апстракт
-    кључне речи
ОСНОВНИ ТЕКСТ може да има поглавља и потпоглавља са кратким поднасловима
Иза основног текста рада треба да стоје:
-    ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА наведени по азбучном/абецедном реду. Најпре се наводе необјављени извори, а затим објављени (у штампаном и електронском облику)
-    РЕЗИМЕ, у оквиру којег стоје име и презиме аутора, наслов рада, апстракт, кључне речи и сам текст резимеа


II Библиографски подаци у фуснотама и литератури

Библиографски подаци у фуснотама треба да сардрже:
-    име и презиме аутора
-    наслов дела: књиге или чланка
-    назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, годину издања, за зборник име уредника/приређивача)
-    место издања, (издавач), година издања /или датум приступа сајту и његова адреса/
-    број стране са које је цитат
Сви подаци у фуснотама одвајају се запетама, а место издања, издавач и година издања стоје у загради.
Библиографски подаци у литератури треба да садрже:
-    презиме, име аутора
-    наслов дела: књиге или чланка
-    назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, годину издања, за зборник име уредника/приређивача, број страна на којима се налази чланак у часопису)
-    место издања, (издавач), година издања /или датум приступа сајту и његова адреса/
Наведени подаци у литератури одвајају се тачкама.


III Упутство за писање фуснота

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

А) Архивска грађа
Архив Србије (АС), Фонд Централни комитет Савеза комуниста Србије – Савез комуниста Косова (ЦК СКС – СКК ), к. 4, Транскрипт звучног записа са проширене седнице Извршног комитета Покрајинског комитера СКС за Косово и Метохију дана 23. 1. 1968.
Архив Југославије (АЈ), фонд 837, Кабинет председника Републике (КПР), II–1/175, Посета Источној Србији, 20–22. IХ 1969, Информативни материјал.
Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (ДАМСПРС), 1973, Политичка архива (ПА), САД, ф-124, 445 570, Изјава председника Форда у вези делатности и задатака Централне обавештајне агенције.
АЈ, КПР, I–1/1121, Порука председника Републике Јосипа Броза Тита председнику САД-а Џералду Р. Форду, 6. септембар 1974.
Б) Усмена казивања (орална историја)
Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora, jul 2000.
В) И-мејл и СМС поруке
Петар Петровић, и-мејл послат аутору 15. 3. 2005.

ЦИТИРАЊЕ ИЗ КЊИГЕ

А) један аутор
Андреј Митровић, Време нетрпељивих. Политичка историја великих држава Европе 1919–1939, (Београд: Српска књижевна задруга, 1974), 54–67.
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, I–III, (Београд: Стубови културе, 1997), I/235.
Димић, н. д., II/112.
Б) два аутора
Радмила Радић и Момчило Исић, Српска црква у Великом рату 1914–1918, (Београд: Филип Вишњић, 2014), 215.
В) више аутора
Ivan Božić i drugi, Istorija Jugoslavije, (Beograd: Prosveta, 2007), 189–201.
Исто, 190.
Г) уредник, приређивач или преводилац књиге
Никола П. Пашић, Писма, чланци и говори 1872–1891, приредили Латинка Перовић и Андреј Шемјакин, (Београд: НИУ Службени лист СРЈ, 1995), 55.
Д) институција као аутор
Институт за новију историју Србије, Пола века Института за новију историју Србије 1958–2008, (Београд, 2008), 21.

НАВОЂЕЊЕ ПРЕДГОВОРА, ПОГОВОРА ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛОВА КЊИГЕ

Миле С. Бјелајац, „Драгиша Пандуровић у свом времену“, у: Генерал Драгиша Пандуровић. Живот и сведочења, приређивач Миле С. Бјелајац (Београд: ИНИС и КИЗ Алтера, 2007), 29.
Бјелајац, „Драгиша Пандуровић“, 33.
    
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ

Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics, (The University of Wisconsin Press, 1985), datum pristupa 8. 6. 2015, http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ПЕРИОДИЦИ

Massimo Bucarelli, „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“, Токови историје 3/2012, 23.
Bucarelli, „A Late Friendship“, 17.
Ј. Јовановић, „Породица и њен васпитни значај“, Хришћанска мисао VI, 1–2, (Београд, 1940), 9.

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН НА ВЕБУ

Leszeck Kuk, „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4, 505–515, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459
Vesna Dimitrijević, „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“, Balcanica XLII (2011), 117–132, datum pristupa 28. 8. 2015, DOI: 10.2298/BALC1142117D

ТЕКСТ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

„In memoriam Влајку Коцићу“, Самоуправа, бр. 70, 27. март 1928.
Lin Biao, „Renmin zhanzheng shengli wansui“, Peaple’s Daily, September 3, 1965.

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ЗБОРНИКУ РАДОВА

Татјана Цвјетићанин, „Феликс Каниц и античко наслеђе на тлу Србије“, Слике са Балкана Феликса Каница, приредио Ђ. С. Костић, (Београд: Народни музеј, 2011), 147–149.
Искра Баева, „1968 година – повратна за Източна Европа“, 1968 – четрдесет година после, Зборник радова, ур. Радмила Радић, (Београд: ИНИС, 2008), 35.

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)
Mehmet Celik, Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868, A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007, datum pristupa 8. 6. 2015, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

ЗБИРКЕ ДОКУМЕНАТА

Записник са састанка Комисије за верска питања НР Србије 15. 9. 1954, Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978. године, приређивачи др Радмила Радић и др Момчило Митровић, (Београд: ИНИС, 2012), 135–138.
Dokument 510. Pariz, 16. XI –  Talijanski ministar S. Sonino – Predsedniku vlade V. Orlandu, Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I – 20. XII 1918), priredili dr Dragoslav Janković i dr Bogdan Krizman, Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Serija III – Građa, (Beograd: 1964).
Britanci o Kraljevini Jugoslaviji: godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beogradu 1921–1938, knj. 1: (1921–1930), knj. 2: (1930–1939), priređivač Živko Avramovski, prevodilac Nenad Fejić, (Beograd: Arhiv Jugoslavije, Zagreb: Globus, 1986).

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ

T. Kić., „Ekmečić, Milorad“, Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, (Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986), 9.
„Josip Broz Tito“, Encyclopaedia Britannica Online, datum pristupa 12. 6. 2015, http://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito
Проф. Станоје Станојевић, „Влајко Коцић“, Народна енциклопедија Српско-Хрватско-Словеначка, I, (Загреб, 1928), 385.

РЕЧНИЦИ

Иван Клајн и Милан Шипка, „ревизионизам“, Велики речник страних речи и израза, (Нови Сад: Прометеј, 2006).
Merriam-Webster, „oral history“, Dictionary and Thesaurus, datum pristupa 2. 9. 2014, http://www.merriam-webster.com/dictionary/oral%20history

АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ЗАПИСИ

А) филм или видео-запис
Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje, Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927, datum pistupa 31. 8. 2015, http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm
Ако је у питању видео-касета навести издавача и годину издања.
Б) звучни запис
Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013, Predratni radio govori, BeogradNjujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html
В) фото-збирке (у штампаном облику)
П. Марјановић, З. Цветковић, Прокупље за сећање, (Прокупље: Народни музеј Топлице, 2013).

КАТАЛОЗИ СА ИЗЛОЖБИ

Дарко Жарић и Драган Лекић, Историја локалне самоуправе у Прокупљу. Изложба поводом 100 година зграде начелства, (Прокупље: Народни музеј Топлице и Историјски архив Топлице, 2010).

Jelica Milojković, „Milena Pavlović Barilli“, Milena Pavlović Barilli 1909–1945. 90 godina od rođenja, Galerija Progres, Beograd, novembar 1999, (Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije, Požarevac: Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli, 1999), 5–8.


IV Упутство за састављање Извора и литературе

Састављање списка извора и литературе унеколико се разликује од навођења у фуснотама. Обавезно је навести најпре презиме па затим име аутора (уколико их је више, то се односи само на првог аутора).
Уколико се у списку литературе наводи више дела објављених ћириличним писмом, саставити списак по азбучном реду. Уколико је на њему више радова који су објављени на страним језицима тј. латиничним писмом, требало би списак саставити по абецедном реду.
Најпре се наводе необјављени извори, а затим објављени.

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

А) Архивска грађа
Архив Србије. Фонд Централни комитет Савеза комуниста Србије – Савез комуниста Косова.
Архив Југославије. Фонд 837, Кабинет председника Републике.
Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије. 1973, Политичка архива (ПА), САД.

Б) Усмена казивања (орална историја)
Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora. Jul 2000.
В) И-мејл и СМС поруке
Петровић Петар. И-мејл послат аутору 15. 3. 2005.

КЊИГЕ

А) један аутор
Митровић, Андреј. Време нетрпељивих. Политичка историја великих држава Европе 1919–1939. Београд: Српска књижевна задруга, 1974.
Димић, Љубодраг. Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, I–III. Београд: Стубови културе, 1997.
Б) два аутора
Радић, Радмила и Момчило Исић. Српска црква у Великом рату 1914–1918. Београд: Филип Вишњић, 2014.
В) више аутора
Božić, Ivan i drugi. Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 2007.
Г) уредник, преводилац или приређивач књиге
Пашић, Никола П. Писма, чланци и говори 1872–1891, приредили Латинка Перовић и Андреј Шемјакин. Београд: НИУ Службени лист СРЈ, 1995.
Д) институција као аутор
Институт за новију историју Србије. Пола века Института за новију историју Србије 1958–2008. Београд, 2008.

НАВОЂЕЊЕ ПРЕДГОВОРА, ПОГОВОРА ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛОВА КЊИГЕ

Бјелајац, Миле С. „Драгиша Пандуровић у свом времену“. У: Генерал Драгиша Пандуровић. Живот и сведочења, приређивач Миле С. Бјелајац, 19–90. Београд: ИНИС и КИЗ Алтера, 2007.

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ

Karpat, Kemal H. Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. The University of Wisconsin Press, 1985. Datum pristupa  8. 6. 2015. http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ПЕРИОДИЦИ

Bucarelli, Massimo. „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“. Токови историје 3/2012, 13–35.
Јовановић, Ј. „Породица и њен васпитни значај“. Хришћанска мисао VI, 1–2, 9. Београд, 1940.

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН НА ВЕБУ

Kuk, Leszeck. „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“. Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4, 505–515. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459
Dimitrijević, Vesna. „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“. Balcanica XLII (2011), 117–132. Datum pristupa 28. 8. 2015. DOI: 10.2298/BALC1142117D

ТЕКСТ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

„In memoriam Влајку Коцићу“. Самоуправа, бр. 70, 27. март 1928.
Biao, Lin. „Renmin zhanzheng shengli wansui“. Peaple’s Daily, September 3, 1965.

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ЗБОРНИКУ РАДОВА

Цвјетићанин, Татјана. „Феликс Каниц и античко наслеђе на тлу Србије“. Слике са Балкана Феликса Каница, приредио Ђ. С. Костић, 147–171. Београд: Народни музеј, 2011.
Баева, Искра. „1968 година – повратна за Източна Европа“. 1968 – четрдесет година после, Зборник радова, ур. Радмила Радић, 27–49. Београд: ИНИС, 2008.

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.
Celik, Mehmet. Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868. A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007. Datum pristupa 8. 6. 2015. http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

ЗБИРКЕ ДОКУМЕНАТА

Записник са састанка Комисије за верска питања НР Србије 15. 9. 1954. Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978. године, приређивачи др Радмила Радић и др Момчило Митровић, 135–138. Београд: ИНИС, 2012.
Dokument 510. Pariz, 16. XI – Talijanski ministar S. Sonino – Predsedniku vlade V. Orlandu. Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I – 20. XII 1918), priredili dr Dragoslav Janković i dr Bogdan Krizman. Institut društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Serija III – Građa, Beograd: 1964.
Britanci o Kraljevini Jugoslaviji: godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beogradu 1921–1938, knj. 1: (1921–1930), knj. 2: (1930–1939), priređivač Živko Avramovski, prevodilac Nenad Fejić. Beograd: Arhiv Jugoslavije, Zagreb: Globus, 1986.

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ

T. Kić. „Ekmečić, Milorad“. Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, 9. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986.
„Josip Broz Tito“. Encyclopaedia Britannica Online. Datum pristupa 12. 6. 2015. http://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito
Станојевић, проф. Станоје. Народна енциклопедија Српско-Хрватско-Словеначка, I–IV. Загреб, 1928, 1929.

РЕЧНИЦИ

Клајн, Иван и Милан Шипка. „ревизионизам“. Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј, 2006.
Merriam-Webster. „oral history“. Dictionary and Thesaurus. datum pristupa 2. 9. 2014. http://www.merriam-webster.com/dictionary/oral%20history

АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ЗАПИСИ

А) филм или видео-запис
Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje. Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927. Datum pistupa 31. 8. 2015. http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm
Ако је у питању видео-касета навести издавача и годину издања.
Б) звучни запис
Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013. Predratni radio govori, Beograd~Njujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html
В) фото-збирке (у штампаном облику)
Марјановић, П. Цветковић, З. Прокупље за сећање. Прокупље: Народни музеј Топлице, 2013.

КАТАЛОЗИ СА ИЗЛОЖБИ

Жарић, Дарко и Драган Лекић. Историја локалне самоуправе у Прокупљу. Изложба поводом 100 година зграде начелства. Прокупље: Народни музеј Топлице и Историјски архив Топлице, 2010.

Milojković, Jelica. „Milena Pavlović Barilli“. Milena Pavlović Barilli 1909–1945. 90 godina od rođenja, Galerija Progres, Beograd, novembar 1999, 5–8. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije, Požarevac: Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barilli, 1999.