Проф. др Јан Пеликан

Јан Пеликан је рођен 1959. у Прагу. Докторирао је на Филозофском факултету Карловог универзитета у Прагу на коме ради од 1989. Звање доцента је стекао 2004, а професора 2019. Од 2001. до 2007. био је ангажован као истраживач у Историјском институту Академије наука Чешке Републике, а од 2006. до 2011. био је доцент на Филозофском факултету Универзитета Храдец Кралове. Проучава савремену историју југоисточне Европе, посебно развитак социјалистичке Југославије. Објавио је четири монографије, био коаутор три монографије, аутор је више од 80 научних студија и више од 60 приказа у чешким, српским, словеначким и бугарским научним часописима. Био је уредник три зборника радова. Учествовао је на више од 30 научних конференција у Чешкој Републици, Бугарској, Србији, Хрватској и Словенији.

 

Изабрани радови:

Монографије:

- Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945-1949. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, 1990. 143 s.

- Jugoslávie a východní blok 19531956. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001, 401 s.

- Jugoslávie a pražské jaro. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta + vydavatelství TOGGA ,2008, 377 s.

- Novými cestami. Kosovo v letech 19581968. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2014, 401 s.

Поглавља у монографијама:

- Šesták, Miroslav – Tejchman, Miroslav – Havlíková, Lubomíra – Hladký, Ladislav – Pelikán, Jan. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998, 756 s. (Úvod /s. 5-8/, kap. VI. Socialistická Jugoslávie /s. 493-582/, kap. VII. Jihoslovanské státy po rozpadu jugoslávské federace, podkapitoly: 2. Svazová republika Jugoslávie /s. 592-608/ 3. Chorvatsko /s. 609-626/, 5. Makedonie /s. 649-660/)

- Pelikán, Jan – Havlíková, Lubomíra – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tejchman, Miroslav – Vojtěchovský, Ondřej. Dějiny Srbska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, 670 s. (Úvod /s. 5-10/; kap. III. Srbsko knížecí a královské: podkapitola: 10. Srbsko za posledních Obrenovićů (s. 200-248); kap. IV. Srbsko v královské Jugoslávii (s. 301-454).

- Pelikán, Jan – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tumis, Stanislav – Vojtěchovský, Ondřej – Žíla, Ondřej. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2016, 464 s.; kap. I. Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu (s. 9-26), kap. VIII. Srbsko (s. 373-433).