Токоби историје 2/2017

Тодор КУЉИЋ

Појмовна историја – извори, теорија и критике –

 

Апстракт:

 У овом раду су приказани идејни извори појмовне историје, теорија појмовне историје и њене критике. Највише пажње је посвећено њеном оснивачу немачком историчару Рајнхарту Козелеку. Размотрена је његова теза да плуралну историју треба писати са становишта које је такође плурално и његов рефлексивни историзам близак конструктивизму и релативизму. Приказане су и неке критике Козелека. Упркос критикама, појмовна историја је као научна дициплина подстакла лингвистички заокрет у историјским истраживањима, истакла важност херменеутичког истраживања смисла и продуктивно сажимајући прошлост мање или више поуздано редуковала сложеност дешавања у њој.

 

Кључне речи:

појмовна историја, појам, дискурс, Рајнхарт Козелек, рефлексивни историзам 

Nazad