Токови историје 2/2016

Никола МИЈАТОВ

Југославија и уједињавање Западне Европе 1950–1958.

Апстракт: Рад анализира став Југославије према процесу западноевропског уједињења, кроз формирање Европске економске заједнице, али и перцепцију ње саме у оквиру овог процеса, махом кроз односе са европским социјалистима. С једне стране, износе се ставови европских социјалиста, значајних за процес уједињења, док се, са друге, анализирају ставови југословенских власти према овом феномену. Сагледан је и значај који је придаван формирању европских тела у дипломатским извештајима.

Кључне речи: Европска заједница за угаљ и челик, Европска одбрамбена заједница, Европска економска заједница, Европска унија, интеграције, Западна Европа

Nazad