Apstrakt: U radu se analiziraju novija stručna izdanja o Kosovu i Metohiji i nastanku albanskog nacionalizma. To su dela Jana Pelikana (Novim putevima: Kosovo 1958–1969), Natali Klejer (O poreklu albanskog nacionalizma: rađanje većinski muslimanske nacije u Evropi) i Milovana J. Bogavca i Dragoslava S. Ćetkovića (Srbi na Kosovu i Metohiji u 19. i 20. veku). Akcenat je stavljen na prostor Kosova i Metohije, značajne ljude i činioce, stvaranje albanskog nacionalizma, kao i srpsko-albanske odnose u različitim periodima.

Ključne reči: Albanija, Jugoslavija, Kosovo i Metohija, nacionalizam, Srbija

Rezime

Knjige kojima se u ovoj analizi bavim nastale su na osnovu arhivske građe i stručne literature. Objavljene su ili su prevedene kod nas u skorije vreme. Sadržajno su različite, ali ih povezuje važno pitanje Kosova i Metohije i kompleksnih srpsko-albanskih odnosa. Praćenjem inostrane istoriografije o Kosovu i Metohiji moguće je definisati domete istraživanja, otvoriti nova pitanja, pokrenuti i održati naučni dijalog i upoznati se sa novim istoriografskim diskursima i trendovima.

Nazad