Uputstvo za predaju rukopisa

- Časopis Tokovi istorije objavljuje tekstove na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, uz rezime na engleskom jeziku. Autori iz inostranstva mogu poslati tekst na svom maternjem jeziku i u tom slučaju tekstovi će biti praćeni rezimeom na srpskom jeziku.

- Prva strana treba da sadrži pored naslova rada i ime, titulu i zvanje autora, godinu rođenja i instituciju u kojoj autor radi.

- Svi tekstovi moraju biti praćeni apstraktom koji ne prelazi 100 reči, ključnim rečima i rezimeom koji ne prelazi 250 reči.

- Obavezno je korišćenje fonta za tekst: Times New Roman, ćirilično pismo, veličina slova 12, prored 1,5; za fusnote: veličina slova 10, prored 1.

- Tekstovi ne treba da budu duži od 25 strana, tj. jednog i po tabaka (uključujući apstrakt, ključne reči, fusnote, tabele i rezime), odnosno sedam strana za prikaze.

- Svi prilozi (članci, prikazi, građa, informacije) moraju biti kucani na kompjuteru u MS Wordu i moraju biti snimljeni u formatu MS Word dokumenata.

- Tekstove poslati elektronskom poštom i dostaviti Redakciji u štampanoj verziji.

 

Priloge slati na adresu:

Institut za noviju istoriju Srbije

Redakcija Tokova istorije

Trg Nikole Pašića 11

11000 Beograd

i elektronskom poštom na: tokoviistorije@gmail.com

 

- Redakcija neće razmatrati radove koji ne sadrže navedene elemente.

 

- Redakcija časopisa Tokovi istorije uvela je od 2006. godine dve obavezne anonimne recenzije za svaki dostavljeni rad. Da bi rad bio prihvaćen za štampu, potrebno je da obe recenzije budu pozitivne i da ga oba recenzenta preporučuju za štampu. Recenzenti (kako strani tako i domaći) moraju imati više ili isto naučno zvanje kao autor radova.

 

- Neće se prihvatiti za štampu oni radovi koji su u bilo kom obliku ranije već objavljeni.

 

- Rukopisi dostavljeni redakciji časopisa Tokovi istorije se ne vraćaju.

 

UPUTSTVO ZA PISANjE FUSNOTA I IZVORA I LITERATURE  

(The Chicago Manual of Style)

 

I Struktura članka

Naslovna strana članka treba da sadrži:

-          ime i prezime autora, godinu rođenja, titulu i zvanje autora, instituciju u kojoj autor radi i elektronsku poštu

-          naslov rada

-          iza naslova rada treba da stoji zvezdica koja upućuje na napomenu u kojoj su dati podaci o članku: u okviru kog projekta i u okviru koje institucije je nastao, ko ga finansira (i eventualno zahvalnice)

-          apstrakt

-          ključne reči

OSNOVNI TEKST može da ima poglavlja i potpoglavlja sa kratkim podnaslovima

Iza osnovnog teksta rada treba da stoje:

-          IZVORI I LITERATURA navedeni po azbučnom/abecednom redu. Najpre se navode neobjavljeni izvori, a zatim objavljeni (u štampanom i elektronskom obliku)

-          REZIME, u okviru kojeg stoje ime i prezime autora, naslov rada, apstrakt, ključne reči i sam tekst rezimea

 

II Bibliografski podaci u fusnotama i literaturi

Bibliografski podaci u fusnotama treba da sardrže:

-          ime i prezime autora

-          naslov dela: knjige ili članka

-          naziv časopisa ili zbornika u kome je članak objavljen i podatke o njemu (broj časopisa, godina izdanja, za zbornik ime urednika/priređivača)

-          mesto izdanja, izdavač, godina izdanja /ili datum pristupa sajtu i njegova adresa/

-          broj strane sa koje je citat

Svi podaci u fusnotama odvajaju se zapetama, a mesto izdanja, izdavač i godina izdanja stoje u zagradi.

Bibliografski podaci u literaturi treba da sadrže:

-          prezime, ime autora

-          naslov dela: knjige ili članka

-          naziv časopisa ili zbornika u kome je članak objavljen i podatke o njemu (broj časopisa, godina izdanja, za zbornik ime urednika/priređivača, broj strana na kojima se nalazi članak u časopisu)

-          mesto izdanja, izdavač, godina izdanja /ili datum pristupa sajtu i njegova adresa/

Navedeni podaci u literaturi odvajaju se tačkama.

 

III Uputstvo za pisanje fusnota

NEOBJAVLjENI IZVORI

A) Arhivska građa

Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 837, Kabinet predsednika Republike (KPR), II–1/175, Poseta Istočnoj Srbiji, 20–22. IH 1969, Informativni materijal.

AJ, KPR, I–1/1121, Poruka predsednika Republike Josipa Broza Tita predsedniku SAD-a Džeraldu R. Fordu, 6. septembar 1974.

B) Usmena kazivanja (oralna istorija)

Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora, jul 2000.

V) I-mejl i SMS poruke

Petar Petrović, i-mejl poslat autoru 15. 3. 2005.

 

CITIRANjE IZ KNjIGE

A) jedan autor

Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III, (Beograd: Nolit, 1988), III/23.

Andrej Mitrović, Vreme netrpeljivih. Politička istorija velikih država Evrope 1919–1939, (Beograd: Srpska književna zadruga, 1974), 54–67.

Mitrović, Vreme netrpeljivih, 55.

B) dva autora

Radmila Radić i Momčilo Isić, Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918, (Beograd: Filip Višnjić, 2014), 215.

Radić, Isić, Srpska crkva, 99–101.

V) više autora

Ivan Božić i drugi, Istorija Jugoslavije, (Beograd: Prosveta, 2007), 189–201.

Isto, 190.

G) urednik, priređivač ili prevodilac knjige

Nikola P. Pašić, Pisma, članci i govori 1872–1891, priredili Latinka Perović i Andrej Šemjakin, (Beograd: NIU Službeni list SRJ, 1995), 55.

D) institucija kao autor

Institut za noviju istoriju Srbije, Pola veka Instituta za noviju istoriju Srbije 1958–2008, (Beograd, 2008), 21.

 

NAVOĐENjE PREDGOVORA, POGOVORA ILI DRUGIH DELOVA KNjIGE

Mile S. Bjelajac, „Dragiša Pandurović u svom vremenu“, u: General Dragiša Pandurović. Život i svedočenja, priređivač Mile S. Bjelajac (Beograd: INIS i KIZ Altera, 2007), 29.

Bjelajac, „Dragiša Pandurović“, 33.

 

ELEKTRONSKO IZDANjE KNjIGE

Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics, (The University of Wisconsin Press, 1985), datum pristupa  8. 6. 2015, http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

 

ČLANAK OBJAVLjEN U PERIODICI

Massimo Bucarelli, „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“, Tokovi istorije 3/2012, 23.

Bucarelli, „A Late Friendship“, 17.

J. Jovanović, „Porodica i njen vaspitni značaj“, Hrišćanska misao VI, 1–2, (Beograd, 1940), 9.

 

ČLANAK OBJAVLjEN NA VEBU

Leszeck Kuk, „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4,  505–515, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459

Vesna Dimitrijević, „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“, Balcanica XLII (2011), 117–132, datum pristupa 28. 8. 2015, DOI: 10.2298/BALC1142117D

 

TEKST OBJAVLjEN U DNEVNIM NOVINAMA

„In memoriam Vlajku Kociću“, Samouprava, br. 70, 27. mart 1928.

 

Lin Biao, „Renmin zhanzheng shengli wansui“, Peaple’s Daily, September 3, 1965.

 

ČLANAK OBJAVLjEN U ZBORNIKU RADOVA

Iskra Baeva, „1968 godina – povratna za Iztočna Evropa“, 1968 – četrdeset godina posle, Zbornik radova, ur. Radmila Radić, (Beograd: INIS, 2008), 35.

 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)

Mehmet Celik, Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868, A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007, datum pristupa 8. 6. 2015, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

 

ZBIRKE DOKUMENATA

Zapisnik sa sastanka Komisije za verska pitanja NR Srbije 15. 9. 1954, Zapisnici sa sednica Komisije za verska pitanja NR/SR Srbije 1945–1978. godine, priređivači dr Radmila Radić i dr Momčilo Mitrović, (Beograd: INIS, 2012), 135–138.

State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 1941, file 740.0011 European War 1939/8979a, Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1941 (FRUS), Volume II, Europe, (Washington: United States Government Printing Office, 1959).

 

ENCIKLOPEDIJE

T. Kić., „Ekmečić, Milorad“, Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, (Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986), 9.

„Josip Broz Tito“, Encyclopaedia Britannica Online, datum pristupa 12. 6. 2015, http://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito

 

REČNICI

Ivan Klajn i Milan Šipka, „revizionizam“, Veliki rečnik stranih reči i izraza, (Novi Sad: Prometej, 2006).

Merriam-Webster, „oral history“, Dictionary and Thesaurus, datum pristupa 2. 9. 2014, http://www.merriam-webster.com/dictionary/oral%20history

 

AUDIO-VIZUELNI ZAPISI

A) film ili video-zapis

Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje, Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927, datum pistupa 31. 8. 2015, http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm

Ako je u pitanju video-kaseta navesti izdavača i godinu izdanja.

B) zvučni zapis

Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013, Predratni radio govori, Beograd~Njujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html

 

IV Uputstvo za sastavljanje Izvora i literature 

Sastavljanje spiska izvora i literature unekoliko se razlikuje od navođenja u fusnotama. Obavezno je navesti najpre prezime pa zatim ime autora (ukoliko ih je više, to se odnosi samo na prvog autora).

Ukoliko se u spisku literature navodi više dela objavljenih ćiriličnim pismom, sastaviti spisak po azbučnom redu. Ukoliko je na njemu više radova koji su objavljeni na stranim jezicima i latiničnim pismom, trebalo bi spisak sastaviti po abecednom redu.

Najpre se navode neobjavljeni izvori, a zatim objavljeni.

 

NEOBJAVLjENI IZVORI

A) Arhivska građa

Arhiv Srbije. Fond Centralni komitet Saveza komunista Srbije – Savez komunista Kosova.

Arhiv Jugoslavije. Fond 837, Kabinet predsednika Republike.

Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. 1973, Politička arhiva (PA), SAD.

 

B) Usmena kazivanja (oralna istorija)

Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i Marijom Jakovljević, u posedu autora. Jul 2000.

V) I-mejl i SMS poruke

Petrović Petar. I-mejl poslat autoru 15. 3. 2005.

 

KNjIGE

A) jedan autor

Mitrović, Andrej. Vreme netrpeljivih. Politička istorija velikih država Evrope 1919–1939. Beograd: Srpska književna zadruga, 1974.

Dimić, Ljubodrag. Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, I–III. Beograd: Stubovi kulture, 1997.

B) dva autora

Radić, Radmila i Momčilo Isić. Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918. Beograd: Filip Višnjić, 2014.

V) više autora

Božić, Ivan i drugi. Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 2007.

G) urednik, prevodilac ili priređivač knjige

Pašić, Nikola P. Pisma, članci i govori 1872–1891, priredili Latinka Perović i Andrej Šemjakin. Beograd: NIU Službeni list SRJ, 1995.

D) institucija kao autor

Institut za noviju istoriju Srbije. Pola veka Instituta za noviju istoriju Srbije 1958–2008. Beograd, 2008.

 

NAVOĐENjE PREDGOVORA, POGOVORA ILI DRUGIH DELOVA KNjIGE

Bjelajac, Mile S. „Dragiša Pandurović u svom vremenu“. U: General Dragiša Pandurović. Život i svedočenja, priređivač Mile S. Bjelajac, 19–90. Beograd: INIS i KIZ Altera, 2007.

 

ELEKTRONSKO IZDANjE KNjIGE

Karpat, Kemal H. Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. The University of Wisconsin Press, 1985. Datum pristupa  8. 6. 2015. http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c02100b94370454097403f76a

 

ČLANAK OBJAVLjEN U PERIODICI

Bucarelli, Massimo. „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“. Tokovi istorije 3/2012, 13–35.

Jovanović, J. „Porodica i njen vaspitni značaj“. Hrišćanska misao VI, 1–2, 9. Beograd, 1940.

 

ČLANAK OBJAVLjEN NA VEBU

Kuk, Leszeck. „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émigration polonaise“. Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, Volume 99, Issue 99-4,  505–515. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_num_99_4_3459

Dimitrijević, Vesna. „Serbian Landowners in the Kingdom of Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“. Balcanica XLII (2011), 117–132. Datum pristupa 28. 8. 2015. DOI: 10.2298/BALC1142117D

 

TEKST OBJAVLjEN U DNEVNIM NOVINAMA

„In memoriam Vlajku Kociću“. Samouprava, br. 70, 27. mart 1928.

Biao, Lin. „Renmin zhanzheng shengli wansui“. Peaple’s Daily, September 3, 1965.

 

ČLANAK OBJAVLjEN U ZBORNIKU RADOVA

Baeva, Iskra. „1968 godina – povratna za Iztočna Evropa“. 1968 – četrdeset godina posle, Zbornik radova, ur. Radmila Radić, 27–49. Beograd: INIS, 2008.

 

MAGISTARSKE TEZE I DOKTORSKE DISERTACIJE

Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Celik, Mehmet. Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868. A Master’s Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007. Datum pristupa 8. 6. 2015. http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf

 

ZBIRKE DOKUMENATA

Zapisnik sa sastanka Komisije za verska pitanja NR Srbije 15. 9. 1954. Zapisnici sa sednica Komisije za verska pitanja NR/SR Srbije 1945–1978. godine, priređivači dr Radmila Radić i dr Momčilo Mitrović, 135–138. Beograd: INIS, 2012.

State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 1941, file 740.0011 European War 1939/8979a. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1941, Volume II, Europe. Washington: United States Government Printing Office, 1959.

 

ENCIKLOPEDIJE

T. Kić. „Ekmečić, Milorad“. Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, 9. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986.

„Josip Broz Tito“. Encyclopaedia Britannica Online. Datum pristupa 12. 6. 2015. http://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito

 

REČNICI

Klajn, Ivan i Milan Šipka. „revizionizam“. Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej, 2006.

Merriam-Webster. „oral history“. Dictionary and Thesaurus. datum pristupa 2. 9. 2014. http://www.merriam-webster.com/dictionary/oral%20history

 

AUDIO-VIZUELNI ZAPISI

A) film ili video-zapis

Proslava 10. godišnjice Topličkog ustanka u Prokuplju = Celebration of 10th Toplica uprising in Prokuplje. Jugoslovenska kinoteka, id#JK-EFG115, 1927. Datum pistupa 31. 8. 2015. http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/00-efg_S_index01.htm

Ako je u pitanju video-kaseta navesti izdavača i godinu izdanja.

B) zvučni zapis

Govor kneza Pavla emitovan prilikom predstavljanja novootkrivenih snimaka na Kolarcu 18. 10. 2013. Predratni radio govori, Beograd~Njujork. Nepoznati snimci iz 1939. i 1942. pronađeni u Americi. Otkupio dr Dragoljub Pokrajac. Datum pristupa 28. 8. 2015. http://www.audioifotoarhiv.com/Kolarac/Predratni-radio-govori.html