Dragiša D. VASIĆ

Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

dragisa.vasic@ff.unibl.org

 

Kako je i zašto pala „deklarisana odbrana istorije“ Dubravke Stojanović i Husnije Kamberovića? 

 

Apstrakt: Članak Dragiše D. Vasića o drastičnim primjerima politizacije i mitologizacije bošnjačkog istorijskog narativa i polemike Dubravke Stojanović i Husnije Kamberovića objavljeni su u časopisu Tokovi istorije u brojevima 2/2020. i 3/2020. U ovom radu pomenute polemike analizirane su u svjetlu deklaracije „Odbranimo  istoriju“, koju je 2020. godine objavila grupa istoričara sa postjugoslovenskog prostora, među kojima su i Stojanovićeva i Kamberović. Utvrđeni su njihov pamfletski karakter i brojne zloupotrebe istorije, kao i ideološka i politička pozadina. 

 

Ključne riječi: istorijski narativ, istoriografija, istorijski revizionizam, polemika, pamflet

 

Rezime: Husnija Kamberović i Dubravka Stojanović „praznovali su istoriografiju“ 2019. godine na trećem History Festu u sali Gazi Husrev-bega u Bošnjačkom institutu u Sarajevu. Zaputili su se, potom, u Banjaluku, u Narodno pozorište Republike Srpske na njegovu Scenu „Petar Kočić“, skrativši ih u festivalskom programu za po dvije posljednje riječi, da diskutuju o temi „historiografija prethodnica i/ili sljedbenica“ politike i ideologije. Godinu poslije, sa gnjevom i pristrasnošću na stranicama Tokova istorije obrušili su se na članak o primjerima politizacije i mitologi zacije bošnjačkog istorijskog narativa. Iz tog narativa istrgli su bošnjačku istoriografiju, tvrdeći da ona ne postoji. Tako nepostojeću, prkoseći logici, konstruisali su je kao „monolitnu i homogenu“ i upregli u „samo jedan, politički cilj“, da bi je onda svojski branili, i to Dubravka Stojanović od Dragiše Vasića, a Husnija  Kamberović od Dragiše D. Vasića, koji je nije ni napao. Pritom su demonstrirali zloupotrebe istorije koje su iste godine osudili u  deklaraciji „Odbranimo istoriju“. Žrtvovavši naučne principe u ime ideološkog i političkog cilja „entitet(i) mora(ju) umreti“  skinuli su kape i nisu ćutali.

Nazad