Tokovi istorije 2/2017

Danijel KEŽIĆ

Političke posledice ekonomskih reformi 60-ih godina u SFRJ. Od dezintegracije ekonomskog sistema do konfederalizacije Jugoslavije (1961–1971)

 

Apstrakt:

U radu se analizira uticaj ekonomskih reformi iz 1961. i 1965. na proces decentralizacije i dezintegracije političkog i ekonomskog sistema Jugoslavije 60-ih godina. U centru pažnje su promene u investicionom sistemu, nastale uvođenjem tržišne ekonomije, kao i posledice tih promena na politički sistem zemlje. Polazi se od teze da su ekonomske reforme dovele do procesa „republikanizacije“ ekonomskog sistema Jugoslavije, koji će prethoditi otvaranju nacionalnog pitanja i procesu političke „republikanizacije“ zemlje.

 

Ključne reči:

ekonomska reforma 1961, ekonomska reforma 1965, konfederalizacija, dezintegracija ekonomskog sistema, radničko samoupravljanje, socijalistička tržišna ekonomija

Nazad