Tokovi istorije 2/2017

Sanja PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ

Odnos Gradskog poglavarstva u Šapcu prema imovini šabačkih Jevrejai Jevreja iz kladovskog transporta 1941–1944.

 

Apstrakt:

Rad predstavlja pokušaj da se ukaže na ulogu koju je Gradsko poglavarstvo u Šapcu, na čelu sa ratnim gradonačelnikom Brankom Petrovićem, kao deo kolaboracionističke uprave oličene u Komesarskoj upravi Milana Aćimovića i Vladi Milana Nedića, posredstvom Komisije za popis i procenu jevrejske imovine i Komesarijata za jevrejsku imovinu, na čelu sa Jeftom Kujundžićem, igralo u procesu uzurpacije prava na imovinu šabačkih i Jevreja iz kladovskog transporta.

 

Ključne reči:

okupaciona uprava, kolaboracionistički režim, šabački Jevreji, Kladovski transport, Gradsko poglavarstvo u Šapcu, Komisija za popis i procenu jevrejske imovine, Komesarijat za jevrejsku imovinu, Šabačka filijala Državne hipotekarne banke, građani

Nazad