Tokovi istorije 1/2015

Dr Andrej Šemjakin

Srbija i Srbi uoči Balkanskih ratova u ruskim putopisima
(Prilog diskusiji o „modernoj“ državi)

Apstrakt:

U članku se autor uključuje u diskusiju sa srpskim istoričarima, koji smatraju, da posle promene dinastija u Srbiji 1903. godine u zemlji je došlo do «prelaza sa elitarnog tipa nacionalizma u masovni», koji je i postao oslonac nacionalnog jedinstva uoči Balkanskih ratova. Pri čemu «masovni nacionalizam», kako se zna, to je kategorija modernog društva. Zato, imajući u vidu tradicionalnu strukturu srpskog društva, speciofičnost njegovog mentaliteta i karakterne osobine političke kulture elite i stanovnoštva, autor zaključuje, da se nacionalni konzensus u Srbiji formirao na čisto tradicionalnim i patriarhalnim (ne modernim) osnovama.

Ključne reči:

Balkanski ratovi, modernizacija, mentalitet srpskog društva, politička kultura, nacionalni konzensus, Nikola Pašić, ruski putnici.

Nazad