Tokovi istorije 1/2015

Dr Vladan JOVANOVIĆ

Krivična dela na području apelacionog suda u Skoplju
i njihovo procesuiranje 1929–1941.

Apstrakt:

Tekst predstavlja pokušaj rekonstrukcije stanja kriminaliteta u Vardarskoj banovini u periodu 1929–1941. godine na osnovu publikovanih statistika i neobjavljenih izveštaja državnog porekla. Uz uvid u strukturu počinjenih krivičnih dela, reakciju Apelacionog suda u Skoplju i rad skopskog kaznenog zavoda, skicirane su margine društva koje je tokom čitavog međuratnog perioda s pravom smatrano najnestabilnijim područjem u jugoslovenskoj kraljevini.

Ključne reči:

kriminal, Apelacioni sud u Skoplju, kazneni zavodi, Vardarska banovina, Kraljevina Jugoslavija

Nazad