Dr Dragan Bogetić

Dragan Bogetić je rođen 24. januara 1953. godine u Beogradu. Diplomirao je 1974. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na međunarodnom smeru ovog fakulteta magistrirao je 1982. i doktorirao 1988. Od 1984. zaposlen je u Institutu za savremenu istoriju, gde i danas radi u zvanju naučnog savetnika. Bavi istraživanjem opšte istorije Hladnog rata i diplomatskom istorijom Jugoslavije od 1945 do 1990. godine. Težište naučnih istraživanja koncentriše na problematiku odnosa Jugoslavije sa zapadnim silama (naročito na odnose Jugoslavije sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om) i na odnose Jugoslavije sa SSSR-om i istočnoevropskim zemljama. Posebnu pažnju posvećuje odnosima Jugoslavije sa nesvrstanim zemljama i aktivnostima Jugoslavije unutar Pokreta nesvrstanosti.

Autor je preko 100 naučnih članaka, nekoliko zbornika dokumenata i 12 monografija.

Izabrani radovi:

-Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti, koautor Olivera Bogetić, Beograd 1981, str. 194;

-Hronologija nesvrstanosti 1956-1980, koautor Bojana Tadić i Olivera Bogetić,  Beograd 1982,  str. 236;

-Koreni jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost, Beograd 1990, str. 260;

-Jugoslavija i Zapad 1952-1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd 2000, str. 269;

-Hronologija jugoslovensko-bugarskih odnosa 1878-2003, koautor Slobodanka Kovačević, Beograd 2003, str. 252;

-Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956-1961, Beograd 2006, str 380;

-Tršćanska kriza 1945-1954, koautor Bojan Dimitrijević, Beograd 2009, str 193;

-Jugoslavija i arapsko-izraelski rat 1967, koautor Aleksandar Životić, Beograd 2010, str. 230;

-Jugoslovensko-američki odnosi 1961-1971, Beograd 2012, str. 352;

-Beogradska konferencija nesvrstanih zemalja. 1-6. septembra 1961. Prilog istoriji Trećeg sveta, koautor Ljubodrag Dimić, Beograd 2013, str. 584;

-Jugoslovensko-američki odnosi u vreme bipolarnog detanta 1972-1975, Beograd 2015, str. 288;

-Nesvrstanost kroz istoriju. Od ideje do pokreta, Beograd 2015, str. 538