Doc. dr Dalibor Denda

Dalibor Denda je rođen 1975. u Zrenjaninu (Srbija). Diplomirao je 2001, magistrirao 2008. i doktorirao 2016. na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2002. radi u Vojnoistorijskom institutu (od 2006. godine Institut za strategijska istraživanja) kao naučni saradnik. U toku 2012/2013. godine boravio je na jednogodišnjoj praksi u Vojnoistorijskom instititu Ministastva odbrane SR Nemačke u Potsdamu. Od 2017. izabran je za docenta Univerziteta odbrane na predmetu Vojna istorija. Proučava vojnu istoriju Srbije i Jugoslavije, a posebno razvoj profesionalne vojne organizacije, srpsko-nemačke i jugoslovensko-nemačke vojnopolitičke odnose.

Objavio je kao autor ili koautor četiri monografije, više od 50 naučnih članaka, veći broj enciklopedijskih odrednica i nekoliko prikaza. Bio je urednik dva međunarodna tematska zbornika radova. Učestvovao je na više od trideset naučnih skupova i konferencija u Srbiji i inostranstvu (Ruska Federacija, SR Nemačka, Poljska, Belorusija, Rumunija, Austrija, Bugarska, Slovačka, Slovenija).

 

Izabrani radovi:

-           Automobil u srpskoj vojsci 1908 – 1918, Beograd: Odeljenje za transport SMR MO, 2008.

-           D. Denda, M. Micić, Sirig, koreni, nastanak, Sirig: Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912 – 1918, njihovih poštovalaca i potomaka "Vidovdan", 2017.

-           D. Denda, R. G. Grant, Prvi svetski rat. Veliki ilustrovani vodič, Beograd: Data Status, 2018.

-           M. Milkić, D. Denda, M. Mraović, M. Jovelić, Spomen – sobe: ogledalo istоrije i tradicije 1804 – 1918, Beograd: Medija centar "Odbrana", 2018.

-           „Ruski dobrovoljci u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu“, Dobrovoljci u Velikom ratu 1914 – 1918 – zbornik radova (ur. S. Rudić, D. Denda, Đ. Đurić), Beograd: Istorijski institut, Institut za strategijska istraživanja, Mativa srpska, 2018, 113 – 127.

-           „Serbian Army in 1915“, The Great War in 1915 – collection of papers (ed. by D. Denda and M. C. Ortner), Belgrade: Heeresgeschichtliches Museum, Institut za strategijska istraživanja, 2017, 107 – 118.

-           „Srpski ratni zarobljenici u Velikom ratu“, Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile - Zbornik radova (ur. S. Rudić i M. Milkić), Beograd,: Istorijski instittut i Institut za strategijska istraživanja, 2015, 269 – 289.

-           „Activities of the Yugoslav Military Intelligence Service towards Italy (1918 – 1941) “, Serbian-Italian relations: History and modern times (ed. S. Rudic, A Biagini), Belgrade-Rome: Institute of History and Sapienza University, 2015, 215 – 229.

            „Сербский офицерский корпус в годы Первой мировой войны“, Первая мировая война и судьбы народов Центральной и юго-восточной Евопы: очерки истории (ред. О.П.Серапионова), Москва: Институт славяноведения РАН, 2015, 98 - 115.

-           „Završni izveštaji austrougarskog vojnog atašea u Beogradu o srpskoj vojsci u balkanskim ratovima 1912/1913“, Balkanski ratovi 1912/1913: nova viđenja i tumačenja– zbornik radova (ur. S. Rudić i M. Milkić), Beograd: Istorijski institut i Institut za strategijska istraživanja, 2013, 125 – 158.

-           „Vojna obaveštajna služba u Kraljevini SHS/Jugoslaviji (1918–1941)", Vojnoistorijski glasnik, 2, Beograd, 2010, 20 – 39.

            „Русские бежанцы в югославской армии, 1919 – 1941: к вопросу деятельности русской эмиграции в Югославии", Русский сборник – иследования по истории России, Том VI, Москва: Модест Колеров, 2009, 175 – 194.

-           „Tenkovske jedinice u Vojsci Kraljevine Jugoslavije (1930 – 1941) ", Vojnoistorijski glasnik, 1, Beograd, 2009, 147 – 171.