2/2016

Članci:

Dr Momčilo ISIĆ
MILOŠ MOSKOVLjEVIĆ, OPUNOMOĆENI POSLANIK FNRJ U OSLU

Apstrakt           PDF

Prof. dr Slobodan BJELICA
„PLAVA KNjIGA“ I NjENA RECEPCIJA 1977. GODINE

Apstrakt           PDF

Dr Aleksandar R. MILETIĆ
SUKOB STANODAVACA I PODSTANARA, 1918–1928. ORGANIZACIJA INTERESNIH GRUPA U JUGOISTOČNOJ I ISTOČNOJ SREDNjOJ EVROPI

Apstrakt           PDF

Dr Jelena RAFAILOVIĆ
AGRARNA REFORMA I INDUSTRIJALIZACIJA U KRALjEVINI SHS – STUDIJA SLUČAJA POSEDA ĐORĐA DUNĐERSKOG

Apstrakt          PDF

Mr Sanja PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ
ODNOS KOMUNISTIČKE VLASTI U SRBIJI PREMA „STAROM“ UČITELjSKOM KADRU POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA

Apstrakt          PDF

Aleksandar RAKONjAC, MA
POČECI PRIVREDNOG PLANIRANjA U JUGOSLAVIJI 1946. GODINE – IDEJE, ORGANIZACIJA I INSTITUCIONALIZACIJA

Apstrakt          PDF

Nikola MIJATOV, MA
JUGOSLAVIJA I UJEDINjAVANjE ZAPADNE EVROPE 1950–1958.

Apstrakt          PDF

Građa:

Dr Ivana DOBRIVOJEVIĆ
JUGOSLOVENI O SIROMAŠTVU 1964. TRAGOM JEDNOG DOKUMENTA

Apstrakt            PDF

Prikazi:

Slobodan SELINIĆ
Tradicija i transformacija: političke i društvene promene u Srbiji i Jugoslaviji u 20. veku, Zbornik radova, knj. 1. Beograd, 2015.

PDF

Natalija DIMIĆ, MA
Igor Duda. Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Aleksandar STOJANOVIĆ
Nenad Ž. Petrović. Ideologija varvarstva. Fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929–1941). Beograd, 2015.

PDF

Natalija DIMIĆ, MA
Andrea Matošević. Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva. Zagreb–Pula, 2015.

PDF

Aleksandar STOJANOVIĆ
Jovan Tomović. Vremeplov Gornjeg Milanovca u osamdeset osam kazivanja. Gornji Milanovac, 2015.

PDF

Natalija DIMIĆ, MA
Nebojša Berec. Tanjug i međunarodno informisanje. Beograd, 2015.

PDF