okovi istorije 2/2018

Dragan Pavlović

Recenzije između činjenica i konteksta


Apstrakt:

Nedavni skandali s naučnim časopisom Metalurgia International ili sa doktoratima biće korišćeni kao primeri u analizi posebnih faktualnih problema u objavljivanju u nauci. Tvrdi se, međutim, da kontekst određuje epistemsku validnost pojedinih sudova i pojedinačne istine ili neistine gube svoje nezavisno značenje. Nasuprot tome, teza koju ovde zastupamo je da se pojedinačni fakti, tj. njihova kognitivna vrednost, moraju posmatrati izolovano od konteksta i da se poboljšanje socijalnih odnosa može postići malim, pojedinačnim poboljšanjima pojedinačnih faktora i mikroagenasa i da ne treba očekivati da samo globalne promene dovode do poboljšanja uslova života i socijalnog napretka.


Ključne reči:

objavljivanje, nauka, recenzije, kontekst, plagijatorstvo

Nazad