Токови историје 2/2017

Данијел КЕЖИЋ

Политичке последице економских реформи 60-их година у СФРЈ. Од дезинтеграције економског система до конфедерализације Југославије (19611971)

 

Апстракт:

У раду се анализира утицај економских реформи из 1961. и 1965. на процес децентрализације и дезинтеграције политичког и економског система Југославије 60-их година. У центру пажње су промене у инвестиционом систему, настале увођењем тржишне економије, као и последице тих промена на политички систем земље. Полази се од тезе да су економске реформе довеле до процеса „републиканизације“ економског система Југославије, који ће претходити отварању националног питања и процесу политичке „републиканизације“ земље.  Кључне речи:

економска реформа 1961, економска реформа 1965, конфедерализација, дезинтеграција економског система, радничко самоуправљање, социјалистичка тржишна економија

Nazad